Door Aukelien Jellema op 13 april 2017

Aanpak redden weidevogelpopulatie acuut stopgezet

Het gaat al een aantal jaar slecht met de weidevogels in Nederland. Sinds 1990 zijn de populaties van bijvoorbeeld de grutto, de scholekster, de slobeend, de veldleeuwerik en de graspieper sterk afgenomen. Het is zaak dat er snel iets gebeurd om deze neerwaartse spiraal te stoppen en daarom was PvdA Staatssecretaris van Dam onlangs begonnen met een plan van aanpak om de populatie weer te laten toenamen. Helaas zijn vorige week onder druk van de VVD, CDA en SGP in de Tweede Kamer een aantal dossiers die onder van Dams verantwoordelijkheid vielen stopgezet waaronder het beleid voor weidevogels.

Omdat er in de loop der jaren steeds meer schaalvergroting en intensivering in de landbouw heeft plaatsgevonden zijn er steeds minder kruidenrijke graslanden waarin deze vogels hun voedsel kunnen vinden en kunnen broeden. Het aantal scholeksters en de veldleeuweriken is met maar liefst 60 procent afgenomen. Terwijl het aantal grutto’s is gehalveerd. Ook is er in dezelfde periode een toename geconstateerd van het aantal predatoren die het op de kuikens en eieren van de weidevogels hebben voorzien zoals marterachtige dieren en roofvogels.

In januari begon PvdA Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) met de voorbereiding van een plan van aanpak om te zorgen dat de weidevogelpopulatie weer toeneemt. De aanleiding hiervoor was een motie ingediend door Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rik Grashoff (GL) welke eind vorig jaar door de Kamer werd aangenomen. Hierin werd de staatssecretaris gevraagd een plan op te stellen met nationale doelen voor de aantallen weidevogels inclusief een tijdpad en een financiële verkenning. Ook werd er door de Tweede Kamer voor een periode van drie jaar een bedrag van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de bescherming van weidevogels.

Omdat het ook in onze provincie zeer slecht is gesteld met de weidevogelpopulatie, stemde Provinciale Staten in december jl. in met een motie waarin Gedeputeerde Staten (GS) werd opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten en uitvoeren van één of meerdere pilots omtrent weidevogelbescherming. GS heeft onlangs besloten om het bedrag wat de provincie van ministerie van EZ heeft gekregen in te zetten voor een driejarig project kruidengras met inheemse kruiden. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kruidenrijk gras belangrijk is voor de overleving van weidevogels omdat zij hierin makkelijker voedsel kunnen vinden (kruidengras trekt meer en grotere insecten aan) en zich kunnen verschuilen.

De PvdA fractie is van mening dat het 5 voor 12 is waar het de weidevogelpopulatie betreft en we betreuren het dat het beleid om deze vogels te redden voorlopig van de baan is. We hopen dan ook dat een nieuw kabinet voldoende financiële middelen en kennis zal investeren om ervoor te zorgen dat de weidevogelpopulatie in ons land op peil blijft, of nog beter, weer gaat groeien!

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema