Betaalbaar bouwen, betaalbaar houwen

Door Alphons Muurlink op 3 september 2021

Betaalbaar bouwen, betaalbaar houwen.  Dat is voor veel mensen hard nodig. Het gaat er niet alleen om sneller en méér betaalbare woningen te realiseren, maar ook om het behoud ervan. Daarvoor wilde de PvdA met andere partijen een voorstel van het provinciaal bestuur. En we zijn blij verrast met de uitwerking, het zgn. Masterplan wonen
Daarin staan veel voorstellen om méér te doen dan nu al gebeurt en wordt buiten de gebaande paden getreden.

Alphons Muurlink, woordvoerder wonen van de fractie: ‘Als sociaal-democraat zie ik met lede ogen aan hoe moeilijk het is voor velen om een betaalbare woning te vinden. Er is een nijpend tekort aan betaalbare woningen en dat probleem neemt iedere maand verder toe: het aanbod in het middensegment en sociale huur is te beperkt en neemt verder af en het merendeel van het aanbod is bovendien te klein om geschikt te zijn voor gezinnen. Starters komen niet aan bod ook al hebben ze een baan, maar ook ouderen zitten vast in hun woning omdat bij vertrek de woonlasten stijgen.”

Natuurlijk zijn vooral het Rijk en gemeenten hier aan zet. Daarnaast doet de provincie al veel om gemeenten te ondersteunen. Maar vanuit Provinciale Staten hebben we het bestuur gevraagd om in beeld te brengen wat de provincie nog méér zou kunnen doen. Dat heeft het bestuur in beeld gebracht in het  Masterplan wonen. Het levert een groot aantal maatregelen op, waaronder ook een actieve grondpolitiek en een fonds betaalbare koop. Een andere – noodzakelijke – rol dan de provincie op dit moment speelt.

Met tevredenheid constateert de PvdA dat in de voorstellen van het bestuur betaalbaar wonen ook samen dient te gaan met aandacht voor de leefbaarheid. Want de kwaliteit van leven hangt daarmee nauw samen. Betaalbaar wonen mag niet betaald worden met de prijs van beperking van de leefbaarheid.

Dat er risico’s genomen moeten worden is duidelijk en vindt de PvdA ook acceptabel. Dat het veel geld zal gaan kosten is duidelijk. Maar dat moet dan wel aantoonbaar betaalbare woningen opleveren. De PvdA wil daarom dat bij de uitwerking de effectiviteit van alle maatregelen in beeld wordt gebracht, welke risico’s en kosten dit met zich brengt en hoe snel maatregelen ingezet kunnen worden. Want de nood is hoog en we willen zoveel mogelijk betaalbare woningen voor het geld dat beschikbaar wordt gesteld.

De voorstellen in het Masterplan wonen kunnen alleen snel tot resultaten leiden met een goede samenwerking met de partners. Om zo samen méér voor elkaar te krijgen in plaats van elkaar voor de voeten te lopen. En die samenwerking wordt nog meer van belang met een actieve houding van de provincie. Daarom vindt de PvdA het van groot belang dat bij de verdere uitwerking van de voorstellen met gemeenten en andere partners gesproken gaat worden zodat in 2022 al afspraken met gemeenten gemaakt kunnen worden.

Buitengewone tijden vragen om buitengewone oplossingen met lef en durf. Om betaalbaar te bouwen en betaalbaar te houwen!

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.

Meer over Alphons Muurlink