Door Xander den Uyl op 19 november 2012

Coalitie en oppositie Noord-Holland investeren in duurzame economie

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarmee het overschot op de begroting van 2012, nu geraamd op 21,7 miljoen euro, kan worden geïnvesteerd in projecten die de Noord-Hollandse economie versterken. Provinciale Staten willen hiermee de werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid in de provincie op korte en langere termijn versterken.

Op initiatief van de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA werd een motie ingediend in het kader van de behandeling van de provinciale begroting 2013, die werd aangevuld en ondersteund door verschillende oppositiepartijen. In de motie hebben de verschillende partijen aangegeven op welke manier het verwachte overschot in de jaarrekening van 2012 besteed moet worden.

Met de motie wordt een impuls gegeven aan een duurzame economische ontwikkeling van Noord-Holland.  De groei van de Nederlandse en daarmee ook de Noord-Hollandse economie ziet er voor de komende jaren zorgelijk uit. De werkgelegenheid in de provincie is het afgelopen jaar afgenomen en de verwachting is dat deze in 2013 verder daalt. Daarentegen liggen er nog veel innovatieve mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling. Een duurzame impuls voor de Noord-Hollandse economie op korte en middellange termijn is daarom zeer wenselijk.

In de motie wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd te onderzoeken of een viertal projecten die bijdragen aan een duurzame economie in Noord-Holland de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. De projecten hebben betrekking op het aanjagen van intensiever gebruik van zonne-energie, bijvoorbeeld door het mede mogelijk maken van de aanleg van zonnepanelen op scholen; een snellere digitale infrastructuur door de aanleg van glasvezel; innovatie in recycling van grond- en afvalstoffen en het stimuleren van werkgelegenheid voor jongeren met een moeilijke aansluiting op de arbeidsmarkt.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd om voor de vaststelling van de jaarrekening 2012 per project met een uitwerkingsvoorstel en een dekkingsvoorstel te komen.

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl