Door op 14 december 2015

Discussie Pallas in de Commissie Economie, Energie en Bestuur

De afgelopen jaren hebben we, vaak noodgedwongen, achter gesloten deuren gesproken over de toekomst van Pallas, de nieuwe nucleaire reactor die de meer dan 50 jaar oude HFR reactor in Petten moet vervangen. De PvdA fractie ziet het als een enorme winst dat we dit vandaag in het openbaar hebben kunnen doen.

Het debat over Pallas houdt velen van ons bezig. Alleen daarom al hoort een debat wat zoveel emoties oproept en waarmee veel belangen gemoeid zijn zoveel mogelijk in het openbaar plaats te vinden. De beslissingen die wij nemen, zowel als GS en als PS, dienen zoveel mogelijk in het openbaar genomen te worden zodat wij daar in het openbaar op aangesproken kunnen worden en verantwoording over af kunnen leggen.

Op 5 oktober jl. hebben wij in dezelfde commissie over Pallas gesproken. Mijn fractie was, net als gedeputeerde Jaap Bond en andere partijen, kritisch op wat er toen voorlag. De heer Bond heeft zich die kritiek aangetrokken en in zijn gesprekken met de minister van EZ en met de stichting Pallas de vragen en opmerkingen die op 5 oktober gemaakt zijn in de commissie meegenomen. Het College doet daar verslag van in de brief die nu voorligt en waar zij na een zorgvuldige afweging besloten heeft om de tweede tranche van 14 miljoen euro vrij te geven aan de stichting (in twee fasen: de eerste 6.5 miljoen euro in 2016 en het resterende deel van 7.5 miljoen euro in 2017).

De PvdA fractie steunt het College in haar beslissing om een externe deskundige in te schakelen die over alle aspecten inzake Pallas zal adviseren. De PvdA fractie vindt het van belang dat er een onafhankelijk advies komt over alternatieve technologieën. Daarnaast is het voor de PvdA fractie van belang dat de knip er is. Zijn er in 2016 nog teveel onzekerheden, dan wordt het resterende bedrag van 7.5 miljoen euro niet overgemaakt.

De business case met daarin een inzicht in potentiele investeerders verschijnt na de tweede tranche en wordt zo de finale go of no go voor Pallas. Zonder goede marktvooruitzichten en investeerders komt er dus geen Pallas.

In het coalitieakkoord staat opgenomen dat het vrijgeven van een volgende tranche gebeurt nadat er een business case ligt waarin ook vermeld staat dat investeerders bereid zijn in te stappen. Met dit besluit lopen wij hierop vooruit en dat is iets wat de PvdA fractie op zijn zachtst gezegd spijtig vindt.

De PvdA fractie had liever nu al uitsluitsel willen hebben over het sluitend zijn van de business case met daarin informatie over eventuele investeerders. In dat geval zouden we nu al kunnen spreken over een definitieve go of no go. Dat moment komt nu eind 2017

en dan moet er ook daadwerkelijk uitsluitsel zijn over het wel of niet bouwen van Pallas. De huidige Hoge Flux Reactor loopt op zijn laatste benen. Ook voor de Noordkop moet er dan duidelijkheid zijn.

De PvdA fractie staat nog steeds achter de bouw van Pallas: het levert hoogwaardige werkgelegenheid op en is van essentieel belang voor kankerbestrijding en de toepassing van nieuwe onderzoekstechnologieën. Echter, omdat het project Pallas een (financieel) risicovol project is zullen wij iedere stap die gezet zal worden nauwgezet blijven volgen.