Door Nico Papineau Salm op 15 mei 2017

Duidelijke afspraken kustinrichting NH nodig!

Op 19 juni staat het ‘Toekomstperspectief Noordzeekust’ geagendeerd voor de Provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Water. De vertaling van het Nationale Kustpact dat de provincie in februari jl. heeft medeondertekend. 

Na het toekomstperspectief volgt de ‘zonering van de kust’ met delen van de kust voor natuur, natuurlijke dynamiek, ruimte en waar geen recreatieve bebouwing is toegestaan. De PvdA vindt dat de hele kustzone integraal (strand, zeewering en binnenduinrand) benaderd moet worden, het strand openbare ruimte moet blijven en de binnenduinrand zoveel mogelijk voor de natuur, het landschap is. Ter voorbereiding op deze belangrijke discussie bezocht de PvdA fractie onlangs 2 strandlocaties.

In Petten bekeken we de mooie kustversterking in de vorm van een nieuw breed strand en een hoog duin. Een knap stukje werk van de gemeente, Rijkswaterstaat, Noord-Hollands Noorder Kwartier en de provincie. Het brede strand biedt de mogelijkheid om van Petten nu een mooie badplaats te maken en zo de leefbaarheid in het dorp te vergroten. In het Uitvoeringsprogramma Kust staan een groot aantal plannen om dit te realiseren maar de uitvoering ligt stil omdat er een procedure bij de Raad van State van het Zijper Landschap loopt.

De PvdA fractie vindt het prima dat het aantal jaarrondpaviljoens met 3 wordt uitgebreid, waaronder een sportpaviljoen ter hoogte van het recreatiepark Watersnip. Wij ondersteunen de oproep van de Pettense dorpsraad aan GS om te kijken of, hangende de beroepsprocedure, er een tijdelijke vergunning voor het sportpaviljoen kan worden gegeven.

Wij kunnen ons absoluut niet vinden in het onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Kust om 5 villa’s op het strand te bouwen voor permanente bewoning. Wonen op het strand staat haaks op het belang van het strand als openbare ruimte. De impact van de 80 geplande strandhuisjes gaan we betrekken bij de bespreking van de  zonering langs de hele kust.

Het 2e bezoek aan het strand van Castricum liet ons enorm schrikken van de huidige toestand. Door de 4 aanwezige jaarrond paviljoens met heel brede terrassen blijft slechts een smal openbaar gedeelte over. Het waterschap HHNK vindt i.v.m. een goede zeewering dat de paviljoens verder van de duinen moeten komen te staan. Het gevolg is een nog smaller strand. Verder staan naast de paviljoens aan beide kanten een groot aantal strandhuisjes, die ’s winters worden weggehaald.

Volgens de fractie van de PvdA Castricum zijn er  plannen om het strand in beheer te geven aan de eigenaren van de strandpaviljoens die dan ieder 6 evenementen per seizoen mogen organiseren. Dit komt neer op 24 evenementen die voor behoorlijke overlast zorgen. Dit idee van een ‘bruisend strand’ staat haaks op het voorstel van Natuurmonumenten, Landschap NH en het PWN voor de kust. Zij zien het strand van Castricum  als een ‘familiestrand’. Gezien de ligging van Castricum, met de grote camping Bakkum vlak in de buurt kan de PvdA fractie zich hier goed in vinden en wil bezien of de huidige strandhuisjes wel in dit concept passen.

Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale

Meer over Nico Papineau Salm