Een boom kappen? Twee bomen terug!

Door Aukelien Jellema op 27 januari 2020

De PvdA is zuinig op bos in onze provincie. We zijn daarom blij met de inspanningen die de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied heeft geleverd. Dankzij de stichting en hun burgerinitiatief “Stop de boskap in de Schoorlse- en Noordkennemerduinen” is het voor ons duidelijk geworden dat boskap voor het gehele gebied niet de meest duurzame oplossing is. Voor de biodiversiteit en de grondwaterstand is het echter wel nodig om een deel van het bos, zo’n 2%, te kappen. We vinden echter dat voor iedere boom die gekapt moet worden er twee bomen moeten worden terug geplant rond de Schoorlse duinen of elders in de provincie. Daarnaast dient het Baaknolbos ongemoeid gelaten te worden en willen we voorafgaand aan de 2e fase van het project een evaluatieperiode van vijf jaar invoeren.

 

Het burgerinitiatief is al sinds 2016 bezig met het dossier rondom de Schoorlse duinen. Zij hebben het belang van het Baaknolbos in het gebied aangetoond. Tijdens het bezoek dat onze fractie op 13 januari bracht aan de Schoorlse duinen en de technische briefing voorafgaand aan de commissievergadering van 16 januari werd het voor ons duidelijk dat dit gebied ongemoeid gelaat moet worden. De PvdA heeft grote waardering voor de manier waarop de stichting zich de afgelopen jaren heeft ingezet.

 

Het burgerinitiatief zoals het nu voorligt, waarin geen enkel stuk bos zou mogen worden omgevormd, kan onze fractie echter niet ondersteunen. Dit vanwege het belang van de terugkeer van verstuivingsgronden in de Schoorlse duinen.  Onze fractie is daarom voornemens om bij de Statenvergadering van 3 februari as. het burgerinitiatief ‘Stop de boskap” in zijn huidige vorm af wijzen. We hebben echter een motie in voorbereiding die een gewogen alternatief is en zich richt op een combinatie van stuifduinen en het behoud van een groot deel van het bos. Dit alles om landschapsafwisseling, grondwaterstand-behoud en bredere biodiversiteit mogelijk te maken.

 

Daarbij gaan we uit van ons vijfpuntenplan:

 

  1. De 1e fase van dit traject zal ongewijzigd uitgevoerd worden.
  2. Na voltooiing van deze fase zal een evaluatie plaatsvinden. Met deze evaluatie wordt tenminste vijf volle jaren gewacht voor wat betreft de resultaten. De resultaten worden in deze vijf jaren nauwkeurig in kaart gebracht en in een jaarlijkse rapportage met Provinciale Staten gedeeld.
  3. Aan de hand van de evaluatie wordt na deze vijf jaar besloten om wel of niet tot de oorspronkelijke of aangepaste 2e fase over te gaan. De criteria waarop dit besluit gebaseerd zal worden, dienen helder en eenduidig te zijn en in zullen met alle relevante partijen overeengekomen worden.
  4. Het Baaknolbos zal in alle varianten van het traject ongemoeid worden gelaten.
  5. Er wordt een principe gehanteerd dat voor iedere gekapte boom in de Schoorlse duinen, er twee nieuwe aangeplant moeten worden. Dat kan rond het gebied van de Schoorlse duinen zijn maar ook elders in de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten zal hier actief naar op zoek moeten gaan en communiceren met gemeenten en/of regio’s binnen onze provincie waar bomenplant mogelijk en gewenst is.

 

Op deze wijze blijft een groot stuk bos – het Baaknolbos – alsnog staan. Te meer omdat hier zeldzame paddenstoelen groeien. En daarnaast kunnen de beheerdoelstellingen ten behoeve van een aantal stukken verstuivingsgronden ook gerealiseerd worden. Een mix van bos én (stuif)duin. Op 3 februari as. zal blijken of ook andere fracties onze motie zullen steunen.

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema