Een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten in de energietransitie       

17 februari 2022

In de Statencommissie bespraken wij afgelopen maandag de provinciale Leidraad Financiële Participatie. Hoe verdelen we niet alleen de lasten maar ook de lusten van de energietransitie op een eerlijke manier?

Alle aspecten van de financiële participatie komen in de leidraad aan bod. Het is echt mooi dat gemeenten en initiatiefnemers hiervoor niet meer het wiel hoeven uit te vinden. Met deze leidraad maakt de provincie haar coördinerende rol waar.

Aan de positie van de Noord-Hollanders met een kleine beurs is in de leidraad specifiek aandacht besteed. Dit is belangrijk, want dat doet recht aan het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen, vergroot het draagvlak voor de energietransitie en voorkomt tweedeling om maar een paar dingen te noemen.

De PvdA fractie diende in de vergadering van 5 juli 2021, samen met GL, D66, PvdD, CU en SP een motie in, waarin wij vroegen om aandacht voor deze doelgroep. De ambitie is te streven naar 50% lokaal eigendom. Oftewel, alle omwonenden kunnen zich voor een stukje inkopen bij een energie-opwekproject. Met die ambitie dreigt deze doelgroep echter al snel buiten de boot te vallen, want ze kunnen niet investeren. Dan dreigen ze dus alsnog alleen te delen in de lasten en niet in de lusten.

Hiervoor hebben wij aandacht gevraagd bij de gedeputeerde: Uitgangspunt is nu dat gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom. Bij de andere vormen van financiële participatie, bv kleinere aandelen (in Zuid-Holland hebben sommige gemeenten aandelen van vijf euro) of de omwonendenregeling met korting op de energierekening, al dan niet in combi met lokaal eigendom lijkt betrokkenheid van de inwoners met een kleine beurs reëler. De gedeputeerde heeft toegezegd dit te zullen verwerken in de leidraad.

De gedeputeerde heeft, desgevraagd, ook toegezegd om over twee jaar te evalueren met betrokken partijen of daadwerkelijk de nodige aandacht aan dit onderwerp is besteed.

Het is helder dat dit niet de heilige graal is maar wel een belangrijk middel is om inwoners bij een project te betrekken, ook die met een kleine portemonnee.