Door op 8 maart 2016

Geen overschrijding norm luchtkwaliteit bij 130 km op A2

In de laatste Provinciale Staten vergadering van 7 maart jl. was een motie ingediend over de verhoging van de snelheid op de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen naar 130 km. Deze verhoging zou vanaf mei a.s. ingaan en zou op dit traject gelden van 19:00 – 06:00.

In Noord-Holland wordt op een aantal wegen inmiddels 130 km gereden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de A7 en op de Afsluitdijk. De PvdA NH vindt dat bij verdere invoering door het rijk van 130 km zones de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast voor omwonenden altijd beneden de afgesproken Europese normen moeten blijven en bij voorkeur lager uit zouden moeten komen. Verder is het heel belangrijk dat de bebording ‘klip en klaar is’.

Waar de normen worden overschreden komt de PvdA in actie. In 2013 gebeurde dat door ons toenmalige statenlid Gohdar Massom bij de A10 west Amsterdam. Daar was door omwonenden en milieudefensie aangetoond dat de luchtkwaliteit als gevolg van de verhoging van de snelheid van 80 naar 100 km significant slechter werd. Mede op aandringen van de PvdA fractie heeft de provincie zich toen aangesloten bij de actie van de gemeente Amsterdam om de snelheid weer terug te brengen naar 80 km. Daarop heeft de rechter in januari 2014 de uitspraak gedaan dat minister Schultz haar besluit terug moest draaien. Ook in Wijk aan Zee heeft de PvdA de acties van bewoners gesteund om de luchtkwaliteit in hun dorp te verbeteren.

In de motie ‘Nee tegen 130 op A2’ van afgelopen maandag werd Gedeputeerde Staten opgeroepen om een ‘zienswijze/bezwaar’ bij het rijk in te dienen. De PvdA fractie heeft deze motie niet gesteund omdat wij er van uit gaan dat de luchtkwaliteit, en geluidsoverlast binnen de vastgestelde normen blijft. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd om samen met de GGD Amsterdam de situatie langs de A2 intensief te monitoren en bij overschrijding actief in te grijpen.

Net als de indieners van de motie vinden wij het een slechte zaak dat de onderzoeken over de mogelijke gevolgen van de snelheidsverhoging voor de luchtkwaliteit langs de A2 elkaar tegenspreken. De PvdA fractie is dan ook blij dat de Tweede Kamer inmiddels heeft besloten dat er een onafhankelijk onderzoek komt over wat nu feitelijk de gevolgen zijn van de invoering van 130 km op alle rijkswegen. Wanneer daar duidelijk uit naar voren komt dat de afgesproken normen worden overschreden moet de verhoging naar 130 km worden teruggedraaid.