24 mei 2017

Kaderbrief 2018: Extra investeringen voor Noord-Holland

Gedeputeerde staten hebben vorige week hun kaderbrief gepubliceerd. Hierin wordt voortgebouwd op de ambitieuze keuzes uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ wat betreft werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Twee jaar na de vorming van de coalitie tussen PvdA, D66, VVD en CDA laat GS ons in de kaderbrief weten dat we er als provincie goed voor staan: de economische groei was in Noord-Holland in 2016 sterker dan in alle andere provincies en 30% van de banengroei in Nederland voltrok zich in onze provincie. De provinciale financiën zijn op orde waardoor er ruimte is om te investeren in duurzame impulsen voor de regionale economie, in leefbaarheid, duurzame energie, bereikbaarheid, innovatieve mobiliteit en de vitaliteit van ons platteland én onze natuurgebieden. GS wil de komende jaren extra investeren in onder meer Smart Mobility, OV-knooppunten en snel internet voor onze provincie.

In de Kaderbrief geeft GS haar visie op de te verwachten financiële ontwikkelingen en op het beleid dat in de komende jaren gevoerd moet worden. Hiermee vraagt het college aan Provinciale Staten aan te geven wat de financiële kaders zijn voor de begroting van 2018 en de meerjarenraming 2018-2021. De Kaderbrief is dus de start van de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus.

Op 10 juli 2017 wordt de Kaderbrief behandeld door PS. Vóór 1 september zal GS dan de begroting 2018 aan de Staten aanbieden. Op 6 november stelt PS vervolgens de definitieve begroting 2018 vast. De kaderbrief 2018-2021 is hier te lezen: Kaderbrief-2018-2021