Door Nico Papineau Salm op 9 maart 2017

Kustpact voor Noord-Hollandse kust hard nodig!

Onlangs tekende de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mee aan het Nationale Kustpact. In het pact hebben verschillende overheden en organisaties afspraken gemaakt om de kust te beschermen en te zorgen voor een goede balans tussen ‘rust en reuring’.

In 2016 deed minister Schultz van Hagen de suggestie om meer bebouwing langs de Nederlandse kust toe te staan. Al snel kwam er onder aanvoering van o.a. Natuurmonumenten, landschap Noord-Holland, milieufederaties een maatschappelijke discussie op gang. Hieruit werd duidelijk dat de weidsheid van het open strand, een landschappelijke binnenduinrand door veel mensen belangrijk wordt gevonden.

Mede op aandringen van de Tweede Kamer zijn er landelijke besprekingen tussen een groot aantal betrokkenen gestart om te kijken hoe de kust het beste beschermd kan worden. Het resultaat is een landelijk convenant Kustpact, welke op 21 februari jl. door de provincie NH en vele andere partijen is ondertekend. De belangrijkste afspraak is om te komen tot een regionaal proces met als belangrijkste afspraak om per provincie te komen tot een zonering. Het doel van deze zonering is: ‘het vastleggen en uitvoeren van afspraken tussen partijen voor collectieve waarden van de kustzone enerzijds en de ontwikkeling van de kustzone anderzijds’. Met andere woorden: de zonering zal duidelijkheid geven over waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar wel en onder welke voorwaarden.

Met dit nationale kustpact zijn dus alleen goede procesafspraken gemaakt, maar nu gaat om het de inrichting, zonering en bescherming van de mooie Noord-Hollandse kust. Een belangrijke zaak voor de PvdA NH is om te komen tot heel scherpe zonering van waar wat wel en wat niet kan. Voor ons is een open strand met een weids uitzicht een heel belangrijke voorwaarde. De Noord-Hollandse stranden moeten de ruimte  blijven bieden om heerlijk te ontspannen, uit te waaien en in de zomer voor strandplezier te zorgen. Dit betekent dat de bebouwing op het strand simpelweg heel beperkt moet blijven.

Bij de strandopgangen is ruimte voor jaarrond paviljoens, ook omdat er in de winter bezoekers zijn die na een strandwandeling een kopje koffie willen drinken. In de optiek van de PvdA is er op het strand geen ruimte voor strandhuisjes waar je kunt overnachten. We zouden graag zien dat er voor surfers een aantal plekken bij de strandopgangen worden aangewezen waar voorzieningen mogelijk zijn.

Naast het open strand is het volgens ons van groot belang om de duinen (mede de waterkering) optimaal te beschermen en daarop geen bebouwing toe te staan. Verder is de binnenduinrand ontzettend belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit. Er moet dan ook een brede strook aan de binnenkant zijn waar het landschap de ruimte krijgt.

Dit zijn enkele van de punten waarop onze fractie in mei/juni a.s. het ontwerp kustpact NH zal beoordelen. Vervolgens moeten de afspraken worden opgenomen in de PRV en de omgevingsvisie NH2050. De voorwaarden van de PvdA sluiten mooi aan bij het zoneringsvoorstel Noord-Hollandse kust van Natuurmonumenten, PWN, Landschap NH dat onlangs aan de provincie is aangeboden. Hun voorstel is verwerkt in  een mooie kaart waarop duidelijk is aangegeven waar wat wel mogelijk is en waar wat niet. De kaart is verkrijgbaar bij info@landschapnoordholland. Naast de behandeling in Provinciale Staten komt het kustpact NH ook aan de orde in de betrokken gemeenteraden en het waterschap. De PvdA afdeling Castricum bespreekt met het oog daarop het kustpact in hun ledenvergadering op 21 maart a.s..

Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale

Meer over Nico Papineau Salm