Door op 18 juli 2012

Meer geld voor aanvullende OV-initiatieven

Dankzij de PvdA Noord-Holland komen er de komende jaren meer provinciale middelen beschikbaar voor aanvullende OV-initiatieven zoals de buurtbus. De PvdA diende hiervoor tijdens de Provinciale Statenvergadering van 16 juli samen met D66, VVD, CDA en GroenLinks een motie in die vrijwel unaniem is aangenomen. PvdA-Statenlid Mark Versteeg: “Een fijnmazig en laagdrempelig vervoersnetwerk is van groot belang voor de bereikbaarheid binnen de provincie. Initiatieven zoals de buurtbus leveren hieraan een belangrijke bijdrage. De PvdA is blij dat hier de komende jaren extra geld voor beschikbaar komt.”

De provincie investeert de komende jaren 14 miljoen in het Noord-Hollandse OV-netwerk. In de provinciale OV-visie die maandag ter goedkeuring voorlag aan Provinciale Staten was 2,3 van de 14 miljoen gereserveerd voor marktonderzoek en een marketingprogramma – bedoeld om in kaart te brengen of het vervoersaanbod in Noord-Holland aansluit bij de vraag. Daarentegen was er geen geld beschikbaar voor nieuwe, kleinschalige OV-initiatieven.

De PvdA Noord-Holland is van mening dat het marktonderzoek goedkoper kan. Daarom heeft de PvdA een breed gesteunde motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen het marktonderzoek zo sober mogelijk uit te voeren, en het overgebleven geld aan te wenden voor aanvullende vervoersinitiatieven. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd op zoek te gaan naar de goedkoopste optie. Het is nog onduidelijk hoeveel er exact bespaard kan worden. Gedeputeerde Staten verwacht hier op korte termijn duidelijkheid over te kunnen geven.