13 maart 2017

Motie PvdA inzake prestatiegericht financieren OD NZKG met algemene stemmen aangenomen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van vandaag diende PvdA Statenlid Aukelien Jellema een motie in waarin zij Gedeputeerde Staten vraagt om PS in de komende twee jaar halfjaarlijks te informeren over de financiële effecten van de prestatiegerichte financiering van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Naast onze coalitiepartners D66, VVD en CDA tekenden ook Groen Links en de ChristenUnie/SGP de motie mee. De motie werd door PS unaniem aangenomen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is verantwoordelijk voor de bewaking en bevordering van de veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied. Zij doet dat in opdracht van 8 gemeenten en 3 provincies. Tijdens de oprichting van de OD NZKG in 2013 zijn afspraken gemaakt over de financiering waarbij is vastgelegd dat dit zou gebeuren middels een zogenaamde lumpsum bijdrage. Tegelijk werd besloten dat deze manier van financieren binnen afzienbare tijd zou worden vervangen door een systeem gebaseerd op geleverde prestaties en afgenomen producten per opdrachtgever, het zogenaamde prestatiegericht financieren.

Tijdens haar vergadering van vandaag moest door Provinciale Staten een besluit worden genomen over deze verandering van financiering. Vanuit PS werden er zorgen geuit over o.a. de extra bijdrage van €3 miljoen die de provincie Noord-Holland moet betalen dankzij deze begrotingswijziging. De PvdA fractie maakt zich vooral zorgen over het feit dat er bij de Nederlandse omgevingsdiensten weinig tot geen ervaring is met deze manier van financieren. Tevens is een deel van de financiële effecten ervan nog lastig te duiden.

De strekking van onze motie aan GS was dan ook of PS halfjaarlijks geïnformeerd kan worden over de voortgang van dit nieuwe financieringsproces. Na een toezegging van Gedeputeerde Adnan Tekin dat hij PS iedere 8 maanden zal informeren over de voortgang, stemde PS unaniem voor.