Naar een duurzame toekomst!

Door Annette de Vries op 29 april 2021

De PvdA Noord-Holland gaat voor een zorgvuldige, transparante en voortvarende energietransitie. Maandag 19 april verwoordden ruim honderd bezorgde inwoners van Noord-Holland in de Statencommissie RWK hun zorgen over het loslaten van de bovenwettelijke normen voor windmolens in de nieuwe Omgevingsverordening NH2022. De bezorgdheid om mogelijke gezondheidsschade als gevolg van grote windmolens in hun buurt stond daarbij voorop. De meesten mensen gaven aan dat zij de noodzaak van de energietransitie wel onderschreven, maar dit middel niet.

 

Om Noord-Holland en Nederland succesvol op duurzame energiebronnen over te laten schakelen is een mix aan technieken noodzakelijk. Naast de energie uit windmolens op zee is ook een mix van energie uit wind en zon op land nodig om dat doel te halen voor 2050. In de toekomst zullen daar zeker nog andere duurzame vormen bij moeten komen, zoals aqua- en geothermie, hydroelectrisch en waterstof. Zover zijn we echter nog niet en de omschakeling naar duurzame energie om de klimaatverandering tegen te gaan kan niet wachten tot het wel zover is.

 

Duurzame opwekking is noodzaak, maar ernstige gezondheidsschade door de nabijheid van windmolens kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De PvdA vindt het belangrijk dat actueel wetenschappelijk onderzoek dat (inter)nationaal wordt ondersteund uitsluitsel geeft hoe windmolens veilig ingezet kunnen worden op land. Daarom riep de PvdA, samen met onder andere D66, in de commissie RWK van 26 april de Gedeputeerde op om samen met het IPO en het Rijk een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. Een testsite voor windmolens, zoals recent in Lelystad geopend is, zou hierbij kunnen helpen. Onder gecontroleerde omstandigheden worden daar verschillende typen windmolens getest. Wat de PvdA betreft zou gekeken moeten worden of een onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving daaraan gekoppeld kan worden. Door op strategische plekken meetpunten op te stellen, kan de relatie tussen bijvoorbeeld as- en tiphoogte en laagfrequent geluid worden onderzocht. Meten is weten: door objectieve wetenschap kan duidelijk worden waar windmolens wel en niet veilig opgesteld kunnen worden. Meer duidelijkheid en wetenschappelijk onderbouwde zekerheid kan de zorgen bij de inwoners hopelijk wegnemen. Een dergelijk onderzoek mag de voortgang van de energietransitie echter niet belemmeren. De deadline voor de Regionale Energie Strategieën nadert, de deadline voor de omschakeling naar duurzame energiebronnen om klimaatverandering tegen te gaan ligt al achter ons.

 

Gemeenten moeten zorgvuldig en transparant alle belangen tegen elkaar afwegen om de energietransitie succesvol door te voeren. Daarbij gaat het niet alleen om een zorgvuldige landschappelijke inpassing, maar juist ook om de gezondheidsbelangen van omwonenden. Als de Ov NH2022 in oktober wordt vastgesteld, doen gemeenten dat ook in Noord-Holland voortaan op basis van de landelijk geldende normen van de Rijksoverheid.

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries