27 juni 2016

Provincie legt financieel kader 2017 tot 2020 vast

De Provinciale Staten vergadering van vandaag had, vanwege het jaarlijkse beleidsdebat omtrent de vaststelling van de kaderbrief 2017, een flinke agenda. In deze kaderbrief legt Gedeputeerde Staten de uitgangspunten, beleidskeuzes en het financieel kader 2017-2020 voor aan Provinciale Staten. Fractievoorzitter en financieel woordvoerder van de PvdA Noord-Holland, Xander den Uyl, heeft in zijn bijdrage aan de discussie vanochtend vooral de wens uitgesproken dat meer haast wordt gemaakt met het uitvoeringsgereed maken van o.a. biodiversiteit, glasvezelkabel, OV-knooppunten en de Kop werkt.

Hoewel de PvdA fractie het in grote lijnen eens is met de voorgestelde financiële kaders die in de kaderbrief zijn vastgelegd, zijn er toch een aantal zaken waarover wij prangende vragen hebben.

Er zijn een groot aantal zaken onder de kop “Nog niet volledig uitvoeringsgereed” opgenomen die nog niet in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Samen met onze coalitiepartners D66, CDA en VVD hebben wij daarom een motie ingediend waarin we GS vragen om prioriteit te geven aan 5 punten: Groen kapitaal: Biodiversiteit; De kop werkt; OV knooppunten, Glasvezelkabel en het project Markerwadden in het Markermeer.

Wat betreft dit laatste, we vinden het op zich een prima particulier initiatief van Natuurmonumenten om dit project te starten omdat er al jaren sprake is van slechte waterkwaliteit en veel slib. Maar, gezien de aanzienlijke kosten die ermee gemoeid zijn, rijzen er bij onze fractie wel een aantal serieuze vragen.

Er is nu geld om één eiland aan te leggen wat op dit moment dan ook gebeurd. Voor de aanleg van andere eilanden wordt nu een beroep gedaan op Flevoland, Noord-Holland en gemeenten in de MRA. Aan Noord-Holland wordt nu een bedrag van €4 miljoen gevraagd wat in 2017 beschikbaar zou moeten zijn. De Markerwadden komen te liggen in Rijkswater. Wij willen graag weten waarom de aanleg niet gefinancierd wordt door Rijkwaterstaat. Weten we zeker dat anderen ook meebetalen? En hoe effectief is eigenlijk zo een wad voor de oplossing van de problemen? Wat ons betreft moet Provinciale Staten eerst actief geïnformeerd worden over nut en noodzaak, consequenties en financiering van het project Markerwadden voordat een weloverwogen besluit genomen kan worden.

We zouden graag zien dat GS meer prioriteit geeft aan de resterende vier punten die hierboven zijn genoemd. Voor onze fractie is natuur en biodiversiteit een focuspunt omdat het onze woonomgeving aantrekkelijk, gezond, duurzaam en economisch concurrerend maakt. Helaas gaat biodiversiteit vooral in het agrarisch gebied nog steeds achteruit in NH. Groen kapitaal: Biodiversiteit is een belangrijk programma wat hierop inspeelt. We zouden daarom graag zien dat dit langlopende programma als prioriteit wordt opgenomen bij de begroting.

In ons Coalitieakkoord hebben we de gezamenlijke wens uitgesproken om de economie in de Kop van NH te versterken in nauwe samenwerking met de vier gemeenten in deze regio. Deze vier gemeenten werken op dit moment aan een ambitiedocument, een uitvoeringsprogramma en een begrotingsopzet. Gezien het harde werk wat deze gemeenten hierin hebben gestopt en de urgente noodzaak om de economische vitaliteit van deze regio te stimuleren willen wij dat het programma ‘De Kop Werkt’ als een prioriteit wordt aangemerkt.

In het coalitieakkoord hebben we een ruimtelijk beleid uitgezet wat een OV knooppuntenbeleid ondersteunt en faciliteert waarbij gebieden rond een selectief aantal stations worden ontwikkeld tot hoogwaardige locaties voor wonen, werken en recreëren. We zouden graag zien dat de uitvoering hiervan niet uitgesteld wordt maar dat prioriteit gegeven wordt aan het uitvoeringsgereed maken van dit streven naar compacte en bereikbare steden in Noord-Holland.

Het is voor onze fractie zeer belangrijk dat iedereen in Noord-Holland beschikt over dezelfde mate van digitale bereikbaarheid en dat glasvezelkabel zo goed en breed mogelijk bereikbaar wordt. Omdat het zeer wenselijk is dat ieder huishouden in de provincie over een aansluiting beschikt met een snelheid van minimaal 100 mbps hopen wij dat wij inzicht krijgen in kosten en baten hiervan.

We hopen dat Gedeputeerde Staten de voorstellen voor bovengenoemde beleidsprioriteiten aan Provinciale Staten voorlegt bij de begroting van 2017.