Door op 7 januari 2013

Provincie zet ontwikkeling Westflank door

De provincie Noord-Holland is voornemens de ontwikkeling van de Westflank door te zetten, ondanks het recente besluit van de gemeente Haarlemmermeer om medewerking aan de plannen stop te zetten. Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die de PvdA op 11 december j.l. stelde aan Gedeputeerde Staten. PvdA Statenlid Gohdar Massom: “De PvdA vindt het een goede zaak dat de provincie doorgaat met planvorming voor het gebied.  De woningbouwbehoefte in de regio groeit en het is belangrijk dat er in het gebied een duurzaam systeem voor waterberging komt. De plannen leken even van tafel te zijn, maar naar nu blijkt is dit gelukkig niet het geval.”

De provincie geeft in de beantwoording van de vragen aan opnieuw in overleg te zijn met de gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Rijnland over de verdere ontwikkeling van de Westflank. Medio 2012 kwam er een kink in de kabel toen de gemeente Haarlemmermeer besloot haar medewerking aan de toen voorliggende plannen stop te zetten en 2,1 miljoen euro aan voorbereidingskosten terug te eisen van het Rijk. Dit besluit volgde op het kabinetsbesluit om een hoogspanningsleiding (380 kV) dwars door het te ontwikkelen gebied te laten lopen. De provincie erkent de negatieve invloed van de hoogspanningsleiding op de mogelijkheden voor woningbouw in het gebied ten westen van Nieuw-Vennep. In de nieuwe plannen zal dit gebied dan ook niet de eerste locatie worden om te ontwikkelen.

Waar en hoe er precies ontwikkeld gaat worden in het gebied is de komende tijd onderwerp van overleg tussen de betrokken partijen. Uitgangspunt bij nieuwe planvorming is in ieder geval dat er duidelijke afspraken zullen worden gemaakt over de samenwerking tussen de verschillende partijen, aldus Gedeputeerde Staten. Massom: “Duidelijk afspraken zijn belangrijk om te voorkomen dat de planvorming opnieuw stagneert. Vanuit de Staten gaan wij de komende tijd scherp in de gaten houden hoe dit proces verder verloopt.”