Door op 16 augustus 2012

PvdA bezoekt Afval Energie Bedrijf Amsterdam

Op 22 juni jongstleden brachten de leden van de PvdA-klankbordgroep Milieu en Duurzame Energie een werkbezoek aan het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam. Onder hen was ook milieugedeputeerde Tjeerd Talsma. Het werkbezoek was bedoeld om inzicht te krijgen in de manier waarop Amsterdam duurzaam met afval probeert om te gaan.

De klankbordgroep werd ontvangen door vertegenwoordigers van het Afval Energie Bedrijf en het naastgelegen Waternet. De twee bedrijven werken nauw samen zodat de warmte die vrijkomt bij het verbranden van afval kan worden‘hergebruikt’ voor bijvoorbeeld de Amsterdamse stadsverwarming. Uit de presentaties die werden gegeven bleek dat 30% van de energie-inhoud van het afval door het Afval Energie Bedrijf wordt teruggewonnen. Dat is meer dan waar dan ook ter wereld.

Maar niet alleen restwarmte wordt hergebruikt. Voor het afval verbrand wordt, probeert het Afval Energie Bedrijf er zoveel mogelijk (her-)bruikbare grondstoffen aan te onttrekken. Zo worden ijzer, koper en andere metalen er zoveel mogelijk uitgefilterd met behulp van speciale magneten. Het restproduct van de verbranding, de bodemas, wordt ook hergebruikt, bijvoorbeeld voor het ophogen van wegen. Sommige leden van de klankbordgroep vroegen zich af welke volksgezondheidsrisico’s er aan het gebruik van deze bodemas kleven, maar een bevredigend antwoord kwam er niet op deze vraag.

Na een boeiende rondleiding door het bedrijf, waarbij onder andere de verbrandingsovens worden bezocht, vergaderde de klankbordgroep Milieu en Duurzame Energie. Er werd onder andere besproken hoe de PvdA warmte- en energieopwekking uit afval meer kan promoten binnen de provincie. Ook vertelde Tjeerd Talsma kort over de stand van zaken rond het nieuwe provinciale windplan. Verder werkt klankbordgroep-lid Jan de Graaf momenteel op verzoek van de PvdA Noord-Holland aan een milieuagenda. Het is de bedoeling dat deze agenda in het najaar wordt gepresenteerd. De volgende vergadering van de klankbordgroep is in september.