PvdA gewest Noord-Holland zoekt nieuwe bestuursleden

31 januari 2022

De PvdA gewest Noord-Holland is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten. Dankzij alle actieve leden is de PvdA een bloeiende vereniging. Het bestuur spant zich in dit zo te houden en verder uit te breiden, door permanent te zoeken naar nieuwe manieren om leden en anderen te verbinden aan de PvdA. Onder andere door het organiseren van gesprek en debat over allerlei zaken die in het gewest spelen. Op die manier helpt het bestuur mee om de sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken.

Wegens vertrek van een of meerdere leden is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zij zullen na een sollicitatieprocedure benoemd worden voor een periode van vier jaar.

De rol van het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Ze begeleidt de fracties van Provinciale Staten en waterschappen en houdt voortgangsgesprekken met de fractieleden en bestuurders. Ze signaleert en agendeert politiek relevante thema’s, bevordert een goede wisselwerking binnen het gewest en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het proces richting verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en campagnes voor de verkiezingen van provinciale staten en waterschappen. De eerste voorbereidingen voor de verkiezingen provinciale staten en waterschappen van 2023 zullen dit jaar starten.

Samenstelling en taakverdeling

Het streven is naar een bestuur van acht leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn in 2020 tot 2024 in functie gekozen. De algemeen bestuursleden zijn (mede) verantwoordelijk voor taken als:

 • De organisatie van activiteiten tijdens de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen;
 • Samenwerking met de afdelingen en het versterken van de partijorganisatie;
 • Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in het gewest;
 • Het betrekken van leden (en niet-leden) bij politieke menings-en besluitvorming;
 • Communicatie met de leden en contact onderhouden met de landelijke organisaties;
 • Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing;
 • Het vertegenwoordigen van het gewest in diverse organen;
 • ICT en organisatie;
 • Fondsenwerving.

Profiel bestuur gewest Noord-Holland

Het bestuur combineert ervaring en rust met nieuw elan en energie. Gestreefd wordt naar een goede combinatie van nieuwe leden en huidige bestuursleden, die zorg kunnen dragen voor continuïteit. Het bestuur voert de haar toevertrouwde organisatorische en procedurele taken zorgvuldig uit en bevordert een goed functionerende (campagne)organisatie. Tegelijkertijd geeft ze leden maximaal de ruimte om een bijdrage te leveren en zoekt ze permanent actief naar nieuwe manieren om met hen en anderen verbindingen te leggen.

Voor de bestuursleden geldt dat bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersorganisatie een pré is. Kennis van en een netwerk in de partij strekken tot aanbeveling, evenals een netwerk of contacten binnen diverse organisaties. Uiteraard zijn de leden lid van de partij en dienen zij de beginselen van de partij en de erecode te onderschrijven en te ondertekenen. Bestuursleden worden geacht aanwezig te zijn bij de vergaderingen en andere bijeenkomsten. De samenstelling van het bestuur is een zo goed mogelijke afspiegeling van de Noord-Hollandse bevolking. De tijdsinvestering voor algemeen bestuursleden zal ongeveer drie dagen per maand zijn. Volgens de statuten is een bestuursfunctie niet te combineren met een politieke functie op provinciaal dan wel waterschapsniveau.

De huidige samenstelling van het gewestbestuur tot 2024:

Voorzitter:                                                     Coby van Berkum

Penningmeester:                                          Martin Kip

Secretaris:                                                      Farida Polsbroek

Waterschappen:                                           Jolijt de Jongh

 

Tot 2022

Campagne:                                                    Bert Breij, herkiesbaar

Regiodagen/Voorcongressen:                   Thelma Pondaag, niet herkiesbaar

Profiel

Het algemeen bestuurslid maakt onderdeel uit van een bestuur, dat collectief en collegiaal het gewest bestuurt. Hij/zij is werkzaam op/heeft affiniteit met een bepaald terrein (bijv. vrijwilligersmanagement, regiodagen) en is de schakel tussen de afdelingen van het gewest en het bestuur.

Iets voor jou? Stel je dan kandidaat!

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een sollicitatie te sturen aan de sollicitatiecommissie. We kijken uit naar je:

 • Brief, waarin je je motivatie aangeeft en uitleg geeft over wat je denkt toe te kunnen voegen aan het bestuur, met inachtneming van bovengenoemde taken.
 • Je curriculum vitae, waarin je ook vermeldt welke initiatieven jij de laatste tijd hebt genomen waaruit wij kunnen afleiden dat jij een geschikte kandidaat voor het bestuur bent.

Stuur je brief en CV voor 31 maart 2022 naar [email protected]

Voor nadere informatie  je ook terecht bij huidige bestuursleden.