PvdA gewest Noord-Holland zoekt nieuwe bestuursleden (2020-2024)

25 november 2019

De PvdA gewest Noord-Holland is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten om een nieuw bestuur te vormen, inclusief een nieuwe voorzitter. Dankzij alle actieve leden is de PvdA een bloeiende vereniging. Het bestuur spant zich in dit zo te houden en verder uit te breiden, door permanent te zoeken naar nieuwe manieren om leden en anderen te verbinden aan de PvdA. Onder andere door het organiseren van gesprek en debat over allerlei zaken die in het gewest spelen. Op die manier helpt het bestuur mee om de sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken.

Het nieuwe bestuur wordt benoemd voor vier jaar en gaat van start na de benoeming tijdens de algemene ledenvergadering van 4 april 2020. Iets voor jou? Stel je dan kandidaat!

De rol van het bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Ze begeleidt de fracties van provinciale staten en waterschappen en houdt voortgangsgesprekken met de fractieleden en bestuurders. Ze signaleert en agendeert politiek relevante thema’s, bevordert een goede wisselwerking binnen het gewest en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het proces richting verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en campagnes voor de verkiezingen van provinciale staten en waterschappen. Alhoewel de verkiezingen provinciale staten en waterschappen van 2023 nog ver weg lijken, zullen de eerste voorbereidingen daarvoor in de komende jaren starten.

Samenstelling en taakverdeling
Het streven is het huidige aantal bestuursleden van acht te handhaven. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De algemeen bestuursleden zijn (mede) verantwoordelijk voor taken als:

– De organisatie van activiteiten tijdens de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen;
– Samenwerking met de afdelingen en het versterken van de partijorganisatie;
– Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in het gewest;
– Het betrekken van leden (en niet-leden) bij politieke menings-en besluitvorming;
– Communicatie met de leden en contact onderhouden met de landelijke organisaties;
– Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing;
– Het vertegenwoordigen van het gewest in diverse organen;
– ICT en organisatie;
– Fondsenwerving;
– Vrijwilligersmanagement.

Profiel bestuur gewest Noord-Holland 2020 – 2024
Het nieuwe bestuur combineert ervaring en rust met nieuw elan en energie. Gestreefd wordt naar een goede combinatie van nieuwe leden en huidige bestuursleden, die zorg kunnen dragen voor continuïteit. Het bestuur voert de haar toevertrouwde organisatorische en procedurele taken zorgvuldig uit en bevordert een goed functionerende (campagne)organisatie. Tegelijkertijd geeft ze leden maximaal de ruimte om een bijdrage te leveren en zoekt ze permanent actief naar nieuwe manieren om met hen en anderen verbindingen te leggen.

Voor de bestuursleden geldt dat bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersorganisatie een pré is. Kennis van en een netwerk in de partij strekken tot aanbeveling, evenals een netwerk of contacten binnen diverse organisaties. Uiteraard zijn de leden lid van de partij en dienen zij de beginselen van de partij en de erecode te onderschrijven en te ondertekenen. Bestuursleden worden geacht aanwezig te zijn bij de vergaderingen en andere bijeenkomsten. De samenstelling van het bestuur is een zo goed mogelijke afspiegeling van de Noord-Hollandse bevolking.

De tijdsinvestering voor de functie van voorzitter zal ongeveer vijf dagen per maand zijn, voor de vice-voorzitter, penningmeester en secretaris ongeveer drie tot vijf dagen per maand en voor algemeen bestuursleden ongeveer drie dagen per maand. Volgens de statuten is een bestuursfunctie niet te combineren met een politieke functie op provinciaal dan wel waterschapsniveau.

De huidige samenstelling van het gewestbestuur:
Voorzitter:
Rian van Dam (niet herkiesbaar)
Penningmeester:
Martin Kip (herkiesbaar)
Secretaris:
Farida Polsbroek (geaccordeerd door ledenvergadering december 2018 voor periode
tot nieuwe bestuursverkiezing in 2020, herkiesbaar)

Leden met portefeuille:
Vice-voorzitter en Ondersteuning afdelingen, mediation;
Bas Sepers (herkiesbaar)
Scholing:
Mohammed Bejaoui (treedt terug)
Waterschappen:
Jolijt de Jongh (herkiesbaar)
Campagne:
Bert Breij (termijn loopt)
Regiodagen, ledendemocratie, voorcongressen:
Thelma Pondaag (termijn loopt)

 

Profielen

De voorzitter
De voorzitter is een bindende persoonlijkheid die (vanuit een eigen visie op de toekomst van de partij) mensen weet te inspireren om zich in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Tevens dient de voorzitter de cultuur te dragen van een open vereniging, waar debat met andersdenkenden aangemoedigd wordt en nieuwkomers zich welkom voelen. Bestuurlijke kwaliteiten zijn dus vereist.

De vice-voorzitter
De gewestelijk vice-voorzitter organiseert/regelt (mede) de bestuursactiviteiten en treedt naar buiten toe op als vertegenwoordiger van het gewest in de landelijke organen van de Partij, zoals o.a. de Verenigingsraad. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

De secretaris
De organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen zijn de verantwoordelijkheid van de secretaris. De jaarplanning en het jaarverslag worden tevens verzorgd door deze functionaris. Daarnaast vervult de secretaris algemene bestuurstaken conform de binnen het bestuur afgesproken taakverdeling.

De penningmeester
De penningmeester bewaakt de financiën van de PvdA voor de korte en lange termijn door het budgetteren van de inkomsten en uitgaven en het opbouwen van het verkiezingsfonds voor de Provinciale Staten en Waterschapscampagnes 2023. Hierover legt de penningmeester verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Affiniteit met en aantoonbare kennis van financiële zaken zijn vereisten voor deze rol.

Algemene bestuursleden
Het algemeen bestuurslid maakt onderdeel uit van een bestuur, dat collectief en collegiaal het gewest bestuurt. Hij/zij is werkzaam op/heeft affiniteit met een bepaald terrein (bijv. Public Relations, Regiodagen) en is de schakel tussen de afdelingen van het gewest en het bestuur.

Procedure
Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van 8 oktober 2019 is de samenstelling van de sollicitatiecommissie aan de orde gekomen. Aan de algemene ledenvergadering van 23 november wordt de volgende selectiecommissie voorgesteld.
– Fijko van der Laan (voorzitter)
– Thelma Pondaag
– Lars Voskuil

Kandidaten kunnen hun interesse in de periode van 25 november t/m 31 december 2019 kenbaar maken door een sollicitatie te sturen aan de sollicitatiecommissie. We kijken uit naar je:
Brief, waarin je je motivatie aangeeft en uitleg geeft over wat je denkt toe te kunnen
voegen aan het bestuur, met inachtneming van bovengenoemde taken. Vergeet niet te
vermelden of je belangstelling specifiek uitgaat naar de functie van voorzitter, penningmeester of secretaris,
aangezien deze door de algemene ledenvergadering worden aangewezen.
Je curriculum vitae, waarin je ook vermeldt welke initiatieven jij de laatste tijd hebt
genomen waaruit wij kunnen afleiden dat jij een geschikte kandidaat voor het bestuur bent.

Stuur je brief en CV naar Thelma Pondaag    t.pondaag@kpnmail.nl.
Voor vragen kun je ook terecht bij de huidige bestuursleden, zoals vice-voorzitter Bas Sepers.

De selectie (brieven en gesprekken) zal plaatsvinden tussen 8 en 23 januari 2020.

De commissie komt tot een voordracht aan de algemene ledenvergadering. Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de ledenvergadering op 4 april 2020 wordt de voorgestelde samenstelling van het bestuur kenbaar gemaakt.

Kandidaten die zich binnen bovenstaande termijn hebben gemeld, maar niet door de sollicitatiecommissie worden voorgedragen, kunnen hun kandidatuur handhaven. Per functie wordt de samenstelling in stemming gebracht, per functie: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.

Een tegenkandidaat kan zich aan de leden voorstellen op dezelfde wijze als de voorgestelde bestuursleden, zowel op de website als tijdens de ledenvergadering.