3 oktober 2016

PvdA NH roept kabinet op tot actief informeren Noord-Hollanders veiligheid Petten

De PvdA fractie Noord-Holland heeft er vandaag, in het door statenlid Adnan Tekin aangevraagde interpellatiedebat tijdens de PS vergadering, bij het college van Gedeputeerde Staten op aangedrongen dat zij druk uitoefent op het Kabinet om omwonenden van de onderzoeksreactor in Petten actief te informeren en veiligheid te garanderen.

In de afgelopen weken waren er in het nieuws veel verontrustende berichten te horen en te zien over de actuele veiligheidssituatie in en rondom de onderzoeksreactor in Petten. Zo werd bekend dat de financiële situatie dusdanig is dat de middelen ontbreken om de ongeveer 1600 vaten nucleair afval,  volgens het geldende rijksbeleid, af te voeren voor opslag naar Borsele ondanks dat GS in 2012 aan PS heeft meegedeeld dat het kernafval in 2017 uit Petten verwijderd zou zijn. De financiële druk is tevens zo groot dat er onveilige situaties rondom de reactoren kunnen ontstaan.

PvdA Statenlid Adnan Tekin, die het interpellatiedebat aanvroeg en de motie indiende (de laatste samen met coalitiepartners D66, VVD en CDA alsook de Ouderenpartij NH en 50Plus NH): “Het is niet verwonderlijk dat direct betrokkenen in en rondom Petten zoals bewoners, bedrijven en gemeenten zich steeds meer zorgen maken over hun veiligheid en daardoor steeds meer in onzekerheid moeten leven en werken. Het is zeer te betreuren dat zij niet beter geïnformeerd worden over de veiligheidssituatie in de reactoren door de overheidsinstanties maar hun informatie voornamelijk uit (anonieme) nieuwsbronnen moeten halen.”

Tekin vervolgt: “Met deze motie roepen we GS op om bij het Kabinet aan te dringen op duidelijke informatievoorziening naar de direct betrokkenen toe en te zorgen dat er een termijn vastgesteld wordt waarop het kernafval naar Borsele wordt afgevoerd. Tegelijkertijd willen we dat GS het kabinet ertoe beweegt haar uiterste best te doen om, naast de zorgen over veiligheid, te zorgen dat kennis en werkgelegenheid rondom nucleaire en niet nucleaire activiteiten bewaard blijven voor onze provincie. Omwonenden verkeren nu in grote onzekerheid over de veiligheidssituatie rondom de reactor. Het wordt tijd om die onzekerheid weg te nemen en we hopen dat deze motie daarbij helpt.”

Laatste informatie:

  • De motie is door de meerderheid van Provinciale Staten aangenomen
  • Gedeputeerde Jaap Bond zegde tijdens het debat toe dat Gedeputeerde Staten aan de slag zal gaan met de voorgestelde suggesties in de motie