Door Aukelien Jellema op 19 april 2017

PvdA NH stelt vragen over mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen

Mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen op de natuurdoelen in Noord-Holland? PvdA NH stelt samen met PvdD NH schriftelijke vragen.

Provinciale Staten van Flevoland willen dat wordt onderzocht hoe de Oostvaardersplassen geschikt kan worden gemaakt voor meer recreatie. Gedeputeerde Staten van Flevoland moeten voor 1 juli met een voorstel komen. Daarin moet dan o.a. staan hoeveel grote grazers er in het gebied mogen leven van de provincie.

De gedeputeerde van Flevoland heeft geantwoord dat hij juridisch gaat laten toetsen wat er in het gebied wel en niet mag. De Oostvaardersplassen is een Natura 2000-gebied en in het huidige, door de Minister als bevoegd gezag vastgestelde plan, zijn de vrij levende grote grazers als doelstelling van het gebied opgenomen.

De PvdA Noord-Holland maakt zich met de fractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland, maar ook met organisaties als Vogelbescherming Nederland, zorgen over het plan. Vogelbescherming wijst bijvoorbeeld op het internationale belang van de Oostvaardersplassen met meer dan dertig zeldzame vogelsoorten.

De grote kudde grazers is essentieel is voor de instandhouding van de vogelrijkdom. Grote grazers, namelijk, houden het gras kort. Wanneer het aantal grote grazers drastisch vermindert, verdwijnen soorten die afhankelijk zijn van korte graslandvegetaties. Het gaat slecht met de weidevogels en de Oostvaardersplassen is één van de weinige gebieden waar het aantal doortrekkende weidevogels enorm toeneemt. Daarnaast verdwijnen ook moerasvogels als de korte graslandvegetaties verdwijnen, omdat ganzen ervoor zorgen dat het moeras open blijft.

Als de omstandigheden in de Oostvaardersplassen veranderen, zal dat mogelijk ook effect hebben op gebieden buíten de Oostvaardersplassen, omdat vogels nu eenmaal niet omkeren bij een provinciegrens. Tussen populaties vindt uitwisseling plaats en door complexe netwerken houden populaties zich in stand.

De Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) in Noord-Holland hebben aangegeven, op navraag van de mede-indieners van de schriftelijke vragen, dat de gevolgen van de plannen in de Oostvaardersplassen voor de ecologische doelen van de N2000-gebieden die zij beheren niet goed in beeld te hebben. Zodoende is niet uit te sluiten dat zich duidelijke effecten kunnen voordoen bijvoorbeeld dat de Oostvaardersplassen als aantrekkelijk gebied voor soorten wegvalt en dat dit effecten heeft op andere gebieden in de omgeving.

De Noord-Hollandse ganzen maken ook gebruik van de Oostvaarderplassen dat is aangewezen als ganzenfoerageergebied. Wanneer deze gebieden verloren gaan, moeten er dus nieuwe gebieden worden aangewezen.

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema