Door op 4 september 2014

PvdA positief over ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018

Het ontwerp Milieubeleidsplan (PMP) 2015 – 2018 van de provincie Noord-Holland is ambitieus en bevat een goede visie op de aanpak van de milieuthema’s in de komende jaren. Dat vindt de PvdA Statenfractie Noord-Holland.

De PvdA is verheugd dat het initiatiefvoorstel van de PvdA “Een schoner Noord-Holland” voor een belangrijk deel is overgenomen in het nieuwe PMP. Het initiatief voorstel van de PvdA “Een schoner Noord-Holland” is in 2013 unaniem door Provinciale Staten van Noord-Holland aangenomen. De PvdA herkent zich daarom in de gekozen prioriteiten en is tevreden met de voorgestelde aanpak van de ‘ongezonde’ luchtkwaliteit in de regio’s Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied. Wel pleit de PvdA er voor om de aanpak van de geluidsoverlast van Schiphol voor de omwonenden en de risico’s van ‘straling’ expliciet een plek te geven binnen het PMP.

Ontwerp milieubeleidsplan 2015 – 2018

Het plan ziet een aantal integrale opgaven als kansen voor de toekomst, waarbij milieu gekoppeld wordt aan andere kerntaken van de provincie. De integrale opgaven zijn: *Gezonde stad en mobiliteit. *Visie op de ondergrond. *Circulaire economie en *Transitie duurzame energie. Daarnaast kiest het milieubeleidsplan voor de aanpak van de thema’s: *Luchtkwaliteit *Geur *Geluid *Bodem *Externe veiligheid *Afval *Licht en donkerte *Duurzame Energie. Bij de uitwerking van het nieuwe milieubeleidsplan wil de provincie samenwerken met bewoners, bedrijfsleven en organisaties als de Milieufederatie Noord-Holland.

Oproep voor meer ‘milieudialogen’ in de provincie

De PvdA fractie is positief over het nieuwe milieubeleidsplan. De actuele milieuvraagstukken als luchtkwaliteit, geur en opwekken van duurzame energie worden terecht centraal gesteld. De PvdA roept Gedeputeerde Staten op om in de komende maanden in diverse delen van de provincie, waaronder de Kop van Noord-Holland, milieudialogen te starten. De milieudialoog IJmond heeft laten zien dat bewoners, bedrijven, gemeenten en de milieufederatie gezamenlijk kunnen komen tot afspraken om bijv. de luchtkwaliteit in deze regio daadwerkelijk te verbeteren.