Door op 30 september 2013

PvdA stelt vragen over grondbeleid provincie

De fracties van PvdA en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het grondbeleid van de provincie. Aanleiding voor de vragen vormde een werkbezoek van de commissie Ruimte & Milieu aan de Natuurbeherende Organisaties (NBO). Deze gaven aan dat de provinciale natuuragenda ‘Licht op Groen’ weliswaar goede uitgangspunten bevat, maar dat het in de uitvoering stokt. Naar hun mening is dat het gevolg van het ontbreken van adequaat grondbeleid. PvdA en D66 willen van Gedeputeerde Staten weten of zij de mening van de natuurorganisaties deelt en waarom grondbeleid met betrekking tot natuurbeheer tot op heden niet van de grond is gekomen.

Voor het ‘afmaken’ van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de aankoop van gronden noodzakelijk. Jarenlang was het aankopen van grond moeilijk, o.a. door aankoopstops afgekondigd door het Rijk (2002) en een algehele verplichtingenstop afgekondigd door het Kabinet Rutte I (2010). Sinds het aantreden van het kabinet Rutte II is er eindelijk weer de mogelijkheid tot aankoop van gronden.

In Noord-Holland is er echter nog geen strategie of instrumentartium voor de verwerving van nieuwe gronden of het doorleveren van BBL-gronden. In andere provincies is al wel dergelijk grondbeleid ontwikkeld. PvdA en D66 willen daarom van Gedeputeerde Staten weten wat op dit moment de status is van de strategie op verwerving en doorlevering van gronden. Ook willen de partijen van GS weten wanneer Provinciale Staten een dergelijke strategie tegemoet kunnen zien.

De beantwoording van de vragen volgt rond half oktober.

vragen over grondbeleid provincie 21 september