14 november 2016

PvdA steunt provinciale begroting 2017

Tijdens de algemene beschouwingen in de Provinciale Staten vergadering van vandaag sprak onze fractievoorzitter Xander den Uyl namens de PvdA zijn volle steun uit voor de begroting van 2017.

De Commissaris van de Koning opende de vergadering met mooie woorden over de belangrijke bijdrage die onze onlangs overleden gedeputeerde Tjeerd Talsma heeft geleverd aan de democratische besluitvorming in onze provincie. Na een minuut stilte voor Tjeerd, barste de discussie over de begroting van 2017 los.

Xander opende zijn bijdrage met dank aan PS en GS voor hun steunbetuigingen na het verlies van Tjeerd waarbij hij beloofde dat de PvdA fractie haar werk zal voortzetten vanuit de idealen die ook het politieke bestaan van Tjeerd hebben geïnspireerd.

Hierna sprak hij de wens uit dat de fase van herstel waarin de provincie Noord-Holland zich nu bevindt zal leiden tot een meer duurzame en inclusieve samenleving met uitzicht op werk en wonen voor iedereen en waarin recreatie voor iedereen toegankelijk is.

Begroting

Xander complimenteerde gedeputeerde Post en haar ambtenaren voor de solide begroting. Wel vroeg hij de haar PS in de toekomst mee te nemen in de discussies over verbeteringen en wijzigingen in de begrotingsmethodiek. Ook merkte Xander op dat de provincie wat betreft de mogelijke ruimte van 16,8 miljoen euro voor 2018 en 2019, via de stelpost macro-economische tegenvallers, niet lijdzaam moet afwachten wat een nieuw kabinet zal besluiten over nieuwe taakstellingen. Hij pleitte daarom middels een motie, die was medeondertekend door de SP fractie, voor een intensieve lobby in Den Haag. Met steun van het Interprovinciaal Overleg (IPO) zou men moeten zorgen dat er in een nieuw regeerakkoord geen taakstelling op de provinciale middelen wordt opgenomen.

Werk

De PvdA fractie vindt, net als GS, dat de mogelijkheden in het kader van de Kop Werkt van groot belang zijn. Het samen met de 4 Kop-gemeenten aanpakken van concrete projecten daar, is van groot economisch belang voor de Kop én werkgelegenheid in deze regio. Onze fractie vindt dat de reservering van ruim 7 miljoen euro een goede, eerste stap vormt maar dat het doel blíjft om totaal 30 miljoen euro te investeren in de Kop van Noord Holland: 15 miljoen van de gemeenten én 15 miljoen van de provincie.

Duurzaamheid

In een gepassioneerd pleidooi beloofde Xander de rest van PS dat de coalitie de afgesproken doelstelling van 685,5 megawatt (MW) windenergie in 2020 zal gaan halen. Echter, de kaders die de coalitie met elkaar heeft gesteld op het gebied van hernieuwbare energie, verdienen wat de PvdA betreft nóg meer ambitie en daadkracht. Een actieve opstelling en lef is hierin vereist. Volgens onze fractie moet niet alleen duurzame opwekken van energie maar ook het besparen van energie gestimuleerd worden. Actieve promotie van elektrisch (OV)vervoer en initiatieven voor energiezuiniger leven en werken, kunnen hier aan bijdragen. Een solide netwerk van oplaad-voorzieningen, en het met creatieve OV-oplossingen bereikbaar houden van kleine kernen en het voortgaan op de weg van milieuvriendelijkere industrie is hierin van groot belang.

Natuur

Het natuurbeleid van onze provincie ligt, mede namens de inspanningen van Tjeerd Talsma, goed op koers. In het afgelopen jaar zijn meer dan de beoogde 250 hectare aan het NNN toegevoegd en vanaf 2017 wordt de natuurwet van kracht. Bij de behandeling hiervan in de commissie heeft onze fractie de wens uitgesproken dat er een goede communicatie richting bewoners moet komen. Het gaat immers om hún natuur. Onze vraag aan GS is dan ook: Komt er op korte termijn zo’n communicatieplan?

Wonen

Wat betreft wonen pleitte Xander ervoor dat de Provincie niet alleen monitort wat er aan plannen uit de regio’s komt, maar ook zicht houdt op wat daarvan daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Achterblijvende regio’s moeten vanuit de Provincie actief gestimuleerd worden om de huisvestingshandschoen op te pakken. Alleen met een evenwichtige, goed gespreide woningvoorraad blijft Noord-Holland aantrekkelijk en aangenaam om te wonen.

Xander eindigde zijn bijdrage met de toezegging aan het college van Gedeputeerde Staten dat de PvdA de begroting van harte steunt. De volledige tekst van zijn toespraak is hier te vinden: begroting-2017-door-xander-den-uyl-14112016