Door Farida Polsbroek op 4 juli 2016

Regiodag over nieuwe Natuurwet en biodiversiteit

 

De meest recente regiodag werd op zaterdag 25 juni gehouden in het ‘Huis van Hilde’ in Castricum. Voorzitter van het gewest Noord-Holland, Rian van Dam, verwelkomt de ongeveer vijftig aanwezigen in deze toepasselijke locatie waarna diverse sprekers de deelnemers meenemen in het thema Natuurwet en biodiversiteit.

Dagvoorzitter Aukelien Jellema houdt een inspirerende inleiding over de bijna 100-jarige, Corry Mutters. Corry Mutters woont haar leven lang in Den Helder en is al 70 jaar lid van de PvdA. In haar jonge jaren was ze lid van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). De jongerenclub waar je bij hoorde als je uit een rood nest kwam. Daar stond Natuureducatie gelijk aan emancipatie. AJC-Jongeren gingen op vakantie naar kampeerlocatie de Rode nederzetting.

Tweede Kamerlid Henk Leenders, de portefeuillehouder natuur en landbouw,  informeert de aanwezigen over een aantal interessante onderwerpen:

  • In vergelijking met andere EU landen is de druk op biodiversiteit in Nederland enorm hoog. De voornaamste oorzaken hiervan zijn, naast landbouw, de verstedelijking en de hoge industriegraad.
  • De Wet natuurbescherming is gebaseerd op Europese natuurwetgeving en is een grote hervormingswet welke drie bestaande wetten vervangt. Het natuurbeleid wordt onder deze wet gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. De kern van deze nieuwe wet is de bescherming van soorten en gebieden. Natuurontwikkeling samen met mensen, dat is goed voor zowel de economie als biodiversiteit. Een bijzonder punt van aandacht is het bouwen in het achterland. De minister gaat hierover samen met maatschappelijke partijen en provincies in gesprek.
  • Henk Leenders besteedt ook aandacht aan natuurinclusieve landbouw. Dit is een grote verandering in het denken van boeren: Meer gericht op kwaliteit dan kwantiteit. Deze transitie neemt circa tien jaar in beslag. Een belangrijk aandachtspunt hierin zijn de tegengestelde belangen.
  • En ten slotte pakt Henk samen met Lutz Jacobi het onderwerp groen en water in de stad op. Dit is eveneens van belang voor het realiseren van biodiversiteit, meer gezondheid en betere waterafvoer Henk Leenders vindt het een dilemma, dat het onze partij niet lukt de goede dingen voor het voetlicht te brengen. Het is vaak ook lastig om jezelf niet te verdedigen. (Klik hier voor de nota Water en Groen in de stad door Henk en Lutz.)
  • Hoe stimuleren we burgers om te komen tot groenere tuinen? Speerpunt dak- en gevelgroen. In Frankrijk is hiervoor een wet aangenomen. De PvdA wil beginnen met een norm.

Tetje Falentijn (Landschap Noord-Holland) en Florinda Nieuwenhuis (Gemeente Amsterdam) bespreken de praktijk in de rest van Noord-Holland en in Amsterdam. Het Landschap Noord-Holland levert groene diensten en ondersteunt al jarenlang vrijwilligers in natuurgebieden. Groen kapitaal is een programma van de provincie en heeft tot doel om meer mensen te bewegen om zich in gaan zetten voor meer biodiversiteit. Tetje vertelt dat het aantal soorten planten, bloemen en de balans tussen planten en dieren binnen het ecosysteem belangrijk zijn in het kader van biodiversiteit. De Wieringermeer bijvoorbeeld is agrarisch gebied en heeft daardoor meer monocultuur. Florinda Nieuwenhuis, beleidsmedewerker natuur en ecologie, geeft aan dat het noodzakelijk is verbinding te maken met andere gemeenten. Amsterdam stimuleert graag vrijwilligersorganisaties die zorgen voor ecologische diversiteit en bewoners met ideeën en initiatieven van onderop. In Amsterdam is behoefte aan groen, dus mensen doen er veel voor. De vraag speelt wel hoe het nieuwe evenementenbeleid zich verhoudt tot biodiversiteit.

GedeputeerdeTjeerd Talsma sluit het ochtendprogramma af. Hij verteld dat de decentralisatie van de Nieuwe natuurwet van Rijk naar Provincie twee jaar geleden begon. Van belang is de kunst van het loslaten en het proces de tijd geven; biodiversiteit is kwestie van langere termijn denken. Tjeerd is van mening dat partijgenote Sharon Dijksma een goede wet heeft ontwikkeld die kaders geeft en de mogelijkheid biedt tot maatwerk voor diverse provincies, aangezien iedere provincie specifieke vraagstukken heeft. Voor Gedeputeerde Staten van Noord- Holland zijn dit de achttien Natura 2000 gebieden in Noord-Holland.

Een bijzonder punt van aandacht is om meer eenheid brengen in de terminologie, zodat de burgers het proces kunnen volgen. Dit levert meteen een aandachtspunt op voor het nieuwe verkiezingsprogramma: natuur en wat willen we daarmee? Noord Holland heeft Klavertje Vier waarin vier speerpunten van natuurcombinaties centraal staan. Groen is belangrijk voor de gezondheid. Daarom is biodiversiteit belangrijk.

Na een uitstekend verzorgde lunch vertrok een deel van de deelnemers met twee IVN-gidsen voor een wandeling door de duinen. Een ander deel had een rondleiding door het Huis van Hilde. Daarmee kwam een eind aan een geslaagde regiodag. En niet onbelangrijk… het bleef droog!