Schriftelijke vragen PvdA: Verduurzaming Woningen NH

24 maart 2022

Het aardgasvrij maken van woningen in Noord-Holland blijft achter!

Volgens afspraak zijn in 2030 ruim 260.000 woningen van het gas af in Noord-Holland. Gemeenten hebben hiervoor eind 2021 globaal aangegeven welke toekomstige duurzame warmtevoorziening het beste bij een wijk past en in welke wijken de gemeente start.

Het blijkt dat nog maar weinig gemeenten hebben aangegeven in welke wijk ze gaan starten. De Noord-Hollandse gemeenten lopen daarmee achter op schema.

Dit probleem speelt in heel Nederland: Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs berekend dat het doel om in 2030 landelijk 1,5 miljoen woningen te hebben verduurzaamd, waarschijnlijk niet gehaald wordt. Dit komt o.a. door toenemende kosten, een vertraagde uitrol van warmtenetten en het nog ontbreken van bevoegdheden voor gemeenten om de regie te kunnen voeren.

De provincie en het Rijk ondersteunen gemeenten bij de verduurzaming van de wijken. Met subsidies, kennisdeling, overleg tussen buurgemeenten, bij het zoeken naar nieuwe warmtebronnen, bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen, enz.

Desondanks gaan we in NH het verduurzamingsdoel in 2030 niet halen.

De provincie heeft de afgelopen drie jaar het opstellen van 17 wups door gemeenten gefinancierd. Het Rijk financiert de uitvoering ervan. Negen van de 17 gemeenten met een wup, gefinancierd door de PNH, hebben deze subsidie aangevraagd en zijn dus van plan tot uitvoering over te gaan. Een zeer magere score ten opzichte van de in totaal meer dan 45 Noord Hollandse gemeenten.

PvdA NH signaleert dat alle (zeker nodige) inzet van PNH en rijk nog niet echt werkt. Wij vragen GS actiever aan de bel te trekken bij de Noord-Hollandse gemeenten.

 

Wij willen het College daarom het volgende vragen:

  1. Met welke gemeenten is de provincie dan wel het SPDE in gesprek over wijkuitvoeringsplannen c.q. De uitvoering van deze plannen?
  2. Hoeveel subsidieaanvragen voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen, respectievelijk de uitvoering van dergelijke plannen verwacht u in 2022, de looptijd van de nieuwe Uitvoeringsregeling?
  3. Heeft GS zicht op wat gemeenten nog meer nodig zouden kunnen hebben om tot een wijkuitvoeringsplan c.q. de uitvoering van een dergelijk plan te komen?
  4. Het vermoeden bestaat dat gemeenten problemen ervaren bij de keuze van een duurzame energiebron voor een wijkuitvoeringsplan. Kan de provincie gemeenten hierbij verder ondersteunen?

Annette de Vries
Alphons Muurlink

Statenleden PvdA N-H