Door Adnan Tekin op 25 november 2015

Pilot geslaagd: social return nu vast onderdeel inkoopbeleid provincie

De PvdA is verheugd dat social return per 1 januari a.s. vast onderdeel wordt van het provinciaal inkoopbeleid. Onze fractie pleit al sinds 2008 voor meer sociaal verantwoord ondernemerschap binnen de provincie en daarom heb ik in juli 2012, samen met de SP, Groen Links en VVD, een initiatiefvoorstel ingediend voor het invoeren van social return bij de provincie. In de afgelopen periode heeft het college een aantal pilots uitgevoerd waarvan de uitkomsten zeer positief waren.

Opdrachtnemers van de provincie wordt gevraagd iets extra’s terug te geven aan de samenleving. Dit kan o.a. door het in dienst nemen van mensen met grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, het om- en bijscholen van mensen of het aanbieden van stage- en leerwerkplekken voor kwetsbare groepen. De praktijk leert dat steeds meer bedrijven en instellingen in de provincie bereid zijn om socialer te ondernemen.

Sinds 2008 is het aantal langdurig werklozen In Nederland ruim verdubbeld. Vooral de cijfers rondom arbeidsgehandicapten zijn zorgwekkend: het werkloosheidspercentage onder deze groep is met 15,8 bijna tweemaal zo hoog als dat onder personen zonder arbeidshandicap (7,6%). Het besluit om social return een vast onderdeel van het inkoopbeleid te maken is een stap in de goede richting om niet alleen deze groep maar ook jongeren en ouderen die momenteel moeilijk aan werk komen aan een baan te helpen.

Rond de zomer van 2016 volgt een evaluatie van de pilot infrastructurele werken. Bij een positieve uitkomst zal ook hier het social return principe worden toegepast. Vrijwel alle partijen hebben bij er het college op aangedrongen om de allerhoogste ambitie na te streven.

Adnan Tekin

Adnan Tekin

Adnan Tekin is PvdA gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol. Tussen 1998 en 2012 werkte Adnan achtereenvolgens als assistent van een Amsterdamse PvdA wethouder, burgemeester en als secretaris van de PvdA fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij begon zijn politieke loopbaan in maart 2011 als lid van de Provinciale Staten

Meer over Adnan Tekin