14 december 2015

Toespraak Xander den Uyl inzake vertrek gedeputeerde Ralph de Vries

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van vandaag sprak PvdA fractieleider Xander den Uyl namens onze fractie over het recente vertrek van gedeputeerde Ralph de Vries. Hieronder zijn volledige toespraak.

Voorzitter. De PvdA fractie betreurt dat Ralph Dhr de Vries het nodig vond om zijn ontslag in te dienen omdat, volgens hem, het huidige provinciale duurzaamheidsbeleid niet bijdraagt aan de noodzakelijke energietransitie in Noord-Holland. Onze fractie is nog steeds bij met het coalitie akkoord zoals dat er nu ligt en de daarin opgenomen afspraken over duurzame energie. Met het oog op het historische akkoord van de Parijse klimaattop is dit vast niet voldoende dus in het vervolg komt hier zo nodig een flinke schep bovenop.

Noord-Holland is een dichtbevolkte provincie waarin een aanzienlijke hoeveelheid industrie is gehuisvest. Om die redenen is het energieverbruik er relatief hoog. Dit stelt niet alleen ons als provinciale overheid maar ook de lokale overheden en onze burgers voor een enorme uitdaging om samen te zoeken naar mogelijkheden om onze provincie te verduurzamen. Er is daarom vorige en huidige collegeperiode veel geld uitgetrokken voor stimulering van duurzame energie en een duurzame economie.

Het beperken van energiegebruik is een eerste vereiste om dit te bereiken. De €10 miljoen extra die we beschikbaar hebben gesteld voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving is hierin een belangrijke stap. Alleen door energieneutraal te bouwen en te renoveren kan de benodigde besparing bereikt worden.

Wat betreft de verschillende vormen van duurzame energie heeft de provincie de laatste jaren ingezet op windenergie. Echter, we hebben ons in het coalitie akkoord ook uitdrukkelijk uitgesproken voor het stimuleren van de ontwikkeling van andere vormen van duurzame energie zoals zonnepanelen, warmtenetten, getijdenstroom en osmose.

Wat de PvdA betreft komt er in de komende jaren veel focus te liggen op de toepassing van zonne-energie. Onze fractie is groot voorstander van het standaard gebruik van zonnepanelen bij nieuwbouw en bij het verduurzamen van bestaande bouw, bij kantoren en scholen en de aanleg van zonneweides op bijvoorbeeld braakliggende industrieterreinen.

De PvdA fractie vindt het jammer dat Ralph de Vries onder meer is opgestapt omdat hij het gevoel had dat een echt inhoudelijk debat binnen deze vier muren niet mogelijk is en dat wat rest een “voorspelbaar ritueel” is. We hadden het debat over de zaken die hij in zijn brief aangaf als redenen voor zijn vertrek graag met hem aangegaan. Maar dan wel hier in de staten omdat dit, en niet de media, de plek is waar een dergelijk debat zou moeten worden aangegaan.

We hopen dat de opvolger van Dhr de Vries snel gevonden wordt. Niet alleen omdat wij als Provinciale Statenleden graag een open en inhoudelijk debat voeren met een voltallige Gedeputeerde Staten maar ook omdat we graag zien dat de portefeuilles bestuur, cultuur en vooral duurzaamheid de onverdeelde aandacht krijgen die zij in het coalitie akkoord zijn toebedeeld.