Door Xander den Uyl op 15 april 2017

Uitbesteding brug- en sluiswachters afgerond

Vanaf 1 april dit jaar is de brug- en sluisbediening van de provincie Noord-Holland geheel uitbesteed aan een particulier bedrijf. Die uitbesteding heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Er is veel aandacht geweest in de media. En veelal is de PvdA daarop aangesproken. Daarom maar eens de feiten op een rij.

In 2007 is, door een college waarin de PvdA geen zitting had, besloten de bediening van brug en sluiswachters uit te besteden. Vooruitlopend op de formele uitbesteding  heeft de provincie jarenlang geen nieuw bedieningspersoneel in dienst genomen, maar de mensen ingeleend van het bedrijf ODV Maritiem. De definitieve uitbestedingsbeslissing is genomen in 2013. De Provinciale Staten zijn op het punt van de positie van het betrokken personeel niet erg duidelijk  geïnformeerd, zoals ik in de Staten heb aangetoond. Vandaar ook de onduidelijkheid bij de Staten over de procesgang en de positie van het betrokken personeel. Feitelijk kwamen de Staten pas weer aan het bod toen het uitbestedingsproces was gelopen en het uitzendbureau ook na een gerechtelijke procedure de aanbesteding, definitief had gewonnen.

Samen met de SP heeft de PvdA voorop gelopen om garanties te krijgen ten aanzien van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van het betrokken personeel. Hiermee oefenden de Staten dusdanige druk op dat GS haar best deed om zoveel mogelijk mensen van ODV Maritiem aan het werk te krijgen bij de nieuwe werkgever. Uiteindelijk hebben wij kunnen vaststellen dat slechts een tiental van die betrokken mensen over is gegaan. De overige zijn gelukkig, zo hebben wij van de FNV begrepen, door ODV Maritiem bij andere objecten voor andere opdrachtgevers herplaatst.

Politiek gezien is het voor ons van belang dat een dergelijke situatie zich niet meer herhaald. Daarom hebben wij er bij het college op aangedrongen om het beleid bij uitbesteding nog eens goed op papier te zetten en ervoor te zorgen dat wij niet nog een keer verrast worden door feiten die wij niet meer kunnen terugdraaien. Gelukkig heeft het college van GS bij monde van gedeputeerde Jack van de Hoek volmondig toegezegd bij eventuele nieuwe uitbestedingen de Staten vooraf te betrekken en niet pas achteraf. Omdat wij met die toezegging uit de voeten kunnen, hadden wij dan ook geen behoefte om nog een motie in te dienen om het beleid verder aan te scherpen. Overigens zijn er gelukkig binnen afzienbare tijd geen nieuwe uitbestedingen van de provincie meer te verwachten. Want sinds de PvdA weer in het college zit, zijn er geen nieuwe besluiten tot uitbesteding genomen.

Gedurende dit proces hebben wij steeds onze zorgen geuit over mogelijke risico’s ten aanzien van de veiligheid. Daarom zullen we de ontwikkelingen rond de provinciale brug- en sluisbediening de komende tijd scherp in de gaten houden. Zeker nu de bruggen en sluizen in Noord-Holland veelal worden bediend door medewerkers die op deze objecten nog weinig ervaring hebben.

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl