Uitvoeringsprogramma RES 1.0 NH: oog voor zorgen bij de Noord-Hollanders!       

17 februari 2022

In de RES werd globaal gekeken waar eventueel duurzame energie kan worden opgewekt. In dit programma worden de spelregels voor de provincie hoe we het nu volgende proces van concreet maken van die globale zoekgebieden aanpakken.

Voor dit programma zijn er diverse uitvoeringstafels geweest vanuit het RES-programma. Boeiende bijeenkomsten.

Er leven veel zorgen in Noord-Holland over wat er allemaal op gemeenten en de Noord-Hollanders afkomt. Hoe gaan we dit allemaal op elkaar en met elkaar afstemmen? Ook tussen buurgemeenten? Bij de uitvoeringstafels was ook het geluid: mijn gemeente doet te weinig, wat kan ik doen?

Vanuit het landelijk Klimaatakkoord zijn gemeenten nu aan zet voor het noodzakelijke maatwerk bij het uitwerken van de zoekgebieden. De afspraak die we met zijn allen hebben gemaakt is: de ambitie halen maar afwijken als daar goede argumenten voor zijn, die bv uit onderzoeken blijken. Laten we vooral ook meenemen wat er uit de evaluatie van de RES 1.0 procedure komt en dit meenemen in het programma.

Niet alles is direct op te lossen. Hoe graag we dat ook zouden willen. Zoals de belasting van het energienetwerk, klemmende regelgeving, voldoende middelen en menskracht om de RESsen uit te voeren. Nu is het ook van groot belang dat de communicatie naar de Noord-Hollanders, de Nederlanders helder is en eensluidend, met een krachtige stem. De PvdA NH heeft dit al vaker aan de orde gesteld. Ambitieuzer en enthousiaster dan “Iedereen doet wat”.

Acute actie van de regering is hierbij heel hard nodig. Goed dat hiervoor nadrukkelijk aandacht is gevraagd door IPO en VNG, oa door de gedeputeerde. Laten we vooral ook zorgen dat de miljarden uit Den Haag terecht komen bij de inwoners en andere belanghebbenden, die dat nodig hebben. PvdA NH zal daar kritisch naar kijken.

Er moeten nog allerlei onderzoeken, ook landelijk afgerond worden, zoals mogelijke ernstige gezondheidseffecten WoL op kwetsbare objecten. Gemeenten/initiatiefnemers moeten intussen wel dit (onafhankelijk) onderzoek laten doen bij specifieke projecten.

Voor gemeenten, initiatiefnemers, netbeheerders en inwoners is het van groot belang dat nu eindelijk provinciaal beleid ook goed verankerd wordt. Daarvoor is de partiële herziening van de Ov NH 2020 essentieel.

Kortom, de PvdA kan zich goed vinden in dit Uitvoeringsprogramma. Ambitieus maar met oog voor de leefbaarheid en participatie van alle Noord-Hollanders. Proof of the pudding zit natuurlijk in de uitvoering. We zullen dat kritisch volgen.

Wat wij wel steeds horen, is dat inwoners en ook gemeenteambtenaren alle voorhanden zijnde regelingen voor de opwek van duurzame energie niet makkelijk kunnen vinden. Op de NH website staat een onderwerp wind en een onderwerp zon maar die zijn niet volledig en kennelijk niet makkelijk te vinden. Op onze vraag daarnaar heeft de gedeputeerde toegezegd met de eerder genoemde organisaties een dergelijk overzicht op de provinciale website verzorgen. En dan alle regelingen onder elkaar, verplichtend, ondersteunend, subsidiërend, participerend, noem maar op. En dat zelfde voor wind, geo, aqua enzovoort.

Er komt een Provinciale Visie gericht op de aanpak van e-armoede op korte termijn. Daar zijn we blij mee. De PvdA heeft er twee moties aan besteed. De PvdA fractie heeft de gedeputeerde gevraagd om niet te wachten op een volgend uitvoeringsprogramma met het invoegen van die visie maar de visie te hechten aan dit Uitvoeringsprogramma. Het is niet alleen een uitgangspunt van de e-transitie dat iedereen mee kan doen maar ook essentieel voor het halen van de ambitie en het wegnemen van grote zorgen bij de Noord-Hollanders.

Tot slot, met het oog op het halen van de ambitie uit het landelijk Klimaatakkoord hebben we de gedeputeerde gevraagd om met spoed te komen met een actualisering van het Actieprogramma Klimaat.