Door Aukelien Jellema op 14 december 2016

Valt hobbyjacht te stoppen?

In de Statenvergadering van 12 december jl. stond het burgerinitiatief “Stop de hobbyjacht” op de agenda. De doorgeleiding van dit initiatief naar deze vergadering toe, ging via een opmerkelijke omweg. Niet één- maar tweemaal werd het initiatief besproken in de commissie Natuur-Landbouw-Milieu (NLM).

Dat kwam omdat er aanvankelijk veel discussie in de commissie NLM werd gevoerd over de vraag of (delen van) het burgerinitiatief nu wèl of níet ontvankelijk zou(den) mogen worden verklaard door de commissie. Er volgde – door alle fracties – veel uitzoekwerk om er uiteindelijk alsnóg niet écht, of in ieder geval niet eendúidig uit te komen.

Het burgerinitiatie vroeg Provinciale Staten (PS) om het volgende:

  1. Om alles te doen wat binnen de bevoegdheden van PS ligt om de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden;
  2. Om binnen jurisdictie van PS geen vrijstelling of vergunning te geven voor het zonder noodzaak bejagen van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden (de bejaagbare soorten);
  3. Om dit beleid als zodanig vast te leggen in de, door de provincie nog vast te stellen, natuurvisie.

Binnen de Staten zijn er fracties die de jacht in het algemeen en de hobbyjacht in het bijzonder, verafschuwen. Andere fracties zijn ervan overtuigd dat jacht – alle jacht – noodzakelijk is. Om soorten ‘in stand te houden’ (om niet te veel, of te weinig van een bepaalde bejaagbare diersoort te laten komen) of om schade aan gewassen te voorkomen of tegen te gaan. Deze fracties ontkennen het bestaan van het begrip hobbyjacht. Alle jacht is in hun ogen noodzakelijk, ‘een maatschappelijk doel dienend’, zoals het wordt uitgedrukt.

Onze fractie benadrukt dat er in onze visie wèl zoiets bestaat als hobbyjacht. In weerwil van wat sommige andere fracties daar van vinden. Wanneer er niet dírect (door letterlijke waarneming of telling) acute ‘behoefte’ is aan jacht, dan spreekt de PvdAnh van hobbyjacht. Jacht mag dan door anderen worden opgevoerd als een activiteit die ‘de soort in redelijk stand houdt’, zonder directe, waarneembare aanleiding is er voor ons géén noodzaak.

Maar na het uitzoekwerk en de ambtelijke, juridische adviezen die er in de commissie zijn gedeeld, werd duidelijk dat het openen of sluiten van de jacht géén bevoegdheid is van de provincie, maar van de minister. Dat deed onze fractie tot de conclusie komen dat wij daarom géén gehoor kunnen geven aan punt 2. uit het initiatief.

Ten aanzien van punt 3. hebben wij in de behandeling van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb), waarover de verordeningen afgelopen oktober de Staten zijn gepasseerd, al opgemerkt dat wat ons betreft er geen nieuwe natuurvisie ontwikkeld behoefde te worden. Voor de PvdA zijn de vigerende Natuurdocumenten, zoals Groen Kapitaal, vooralsnog voldoende als Natuurvisie. Wel kan onze fractie zich voorstellen dat met de komst van de nieuwe Omgevingswet (2018?) dat wellicht anders wordt.

Blijft punt 1. uit het burgerinitiatief over. Het ambtelijk advies dat via GS naar ons toegekomen is op 31 augustus jl. zei: Het staat PS uiteraard vrij om het onderwerp tóch op de agenda te plaatsen om zo te onderzoeken of zij eventueel andere mogelijkheden (buiten de formele bevoegdheden om) willen inzetten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een lobby.

Van die uitstekende suggestie gaat onze fractie graag gebruik maken. In de commissie hebben wij reeds aangekondigd een brief aan onze Staatssecretaris en/of de leden van de Tweede Kamer te gaan schrijven. Daarin zullen we onze overtuiging kenbaar maken dat er volgens ons er wel degelijk zoiets bestaat als hobbyjacht. Dat dit onnodig beëindigen van dierenlevens is en dat deze dieren ook hun functie in de biodiversiteit en de voedselketen hebben.

Wat we gezien hebben in de behandeling van het burgerinitiatief, in twee commissiebehandelingen én in een Statenvergadering, is dat het gros van de Staten uiterst ongelukkig is met het fenomeen hobbyjacht. Een aanzienlijk deel van de Staten zou de initiatiefnemers graag tegemoet komen in hun wens om hobbyjacht aan banden te leggen. Nu is dat echter geen bevoegdheid van de Provincie en hebben wij ons uiteraard aan de wet te houden.

Jammer dat we hiermee vooralsnog niet verder komen dan een brief aan de staatssecretaris. We hopen echter dat we ons steentje hiermee bijdragen. Een brede discussie over de hobbyjacht is hier wat de PvdAnh betreft mee heropend.

Een aantal fracties van Provinciale Staten heeft al toegezegd onze brief mede te zullen ondertekenen.

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema