Door Xander den Uyl op 26 juni 2013

Kaderbrief 2014

Bij de behandeling van de kaderbrief 2014 ben ik namens de PvdA fractie ingegaan op de zorgelijke situatie van de werkgelegenheid in onze provincie.  De economische situatie  versombert. De werkgelegenheid staat ook in Noord Holland onder druk. Reden om de deze kaderbrief te bezien door de oogharen van duurzaam economisch herstel in en kansen voor herstel van werkgelegenheid in Noord Holland.

De kaderbrief zelf geeft het beeld van een gezonde financiële huishouding in Noord Holland. Er is sprake van een duurzaam financieel evenwicht en robuust begrotingsbeleid.

De behandeling van deze kaderbrief komt op het moment dat GS in de zogenaamde midterm review heeft laten zien wat er gebeurd is met de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord 2011-2015. De gemaakte afspraken zijn allemaal opgepakt, in uitvoering gebracht en in veel gevallen bijna of geheel afgerond. Dat betekent uiteraard niet dat we nu achterover kunnen leunen. De uitdagingen die op de provincie afkomen, de economische ontwikkeling, de ruimtelijke opgaven, de bestuurlijke schaalvergroting, dit alles  betekent dat er genoeg te doen.

De PvdA is zeer tevreden met de wijze waarop onze moties over aanpak jeugdwerkloosheid zijn uitgewerkt door GS. Dat betreft in de eerste plaats de motie ter eenmalige ondersteuning van initiatieven van voetbalclubs gericht op het terugdringen van schooluitval, het wegwerken van leerachterstanden, het bieden van trainingen werknemersvaardigheden en het helpen bij het vinden van een stageplek. Initiatieven worden ondersteund van Ajax, Telstar, AZ, Volendam en JINC een organisatie die jongeren begeleid.

De PvdA-fractie was ook tevreden over de aandacht voor kansen op werk voor de groepen uit de jeugdzorg die de minste mogelijkheden hebben voor betaald werk. Daarvoor komt 2 miljoen beschikbaar. Dit als onderdeel van de Statenbrede motie over duurzame economie. De PvdA realiseert zich heel goed dat een uitweg uit deze crisis alleen kan worden gevonden door een duurzame versterking van economische structuur. En daarvoor zaten meerdere voorstellen in deze motie.

Gezien de economische situatie is het vreemd dat onze provincie ieder jaar geld overhoudt en nog honderden miljoenen heeft gereserveerd voor toekomstige investeringen. Wat de PvdA  graag zou zien is dat de provincie projecten en investeringen naar voren haalt. Wij weten dat het college daar al heel serieus mee bezig is, maar wij vragen wel om een extra inspanning van dit college om de 800 miljoen die gereserveerd is voor investeringen sneller uit te geven.

Daarom hebbeen wij met de andere coalitiepartijen een motie ingediend om te komen tot onderzoek naar de mogelijkheid van een  fonds ter ondersteuning van stads- en dorpsontwikkeling, nu vele projecten blijven steken bij gebrek aan middelen.  Wat de PvdA betreft moet geen middel ongemoeid blijven om de werkloosheid te bestrijden.

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl