Door op 1 augustus 2014

Verslag regiodag: het openbaar vervoer moet beter!

Op 23 juni jongstleden vond een drukbezochte regiodag van de PvdA Noord-Holland plaats over de toekomst van het openbaar vervoer in onze provincie. De regiodag stond onder leiding van dagvoorzitter Marceline Schopman, voormalig OV-woordvoerder en huidig PvdA raadslid in Haarlem.

Duco Hoogland, PvdA Tweede Kamerlid en woordvoerder Openbaar Vervoer, verrichtte de aftrap van de bijeenkomst. Hij schetste een toekomst waarbij de bezetting van vaste buslijnen wel eens behoorlijk onder druk kan komen te staan. Hij doelde daarmee op allerlei nieuwe initiatieven waarbij reizigers zelf hun persoonlijke vervoer gaan regelen. Voorbeeld daarvan is de in een aantal landen snel aan markt winnende Uber taxi, die reizigers via een app kunnen bestellen. Ook apps als Toogethr winnen aan populariteit. Via deze app kunnen je regelen dat je meerijdt met iemand die dezelfde bestemming heeft: een eigentijdse vorm van carpoolen. Dit kan de bezetting van vaste buslijnen wel eens gaan bedreigen.

Hoogland is daarom voor onderzoek naar tariefdifferentiatie in de spits, zoals staatssecretaris Mansveld nu gaat doen. Als bussen en treinen in de spits minder vol worden omdat meer reizigers in de goedkopere daluren gaan reizen, is dat volgens Hoogland een goede zaak. PvdA-Statenlid Mark Versteeg gaf daarop aan dat onlangs een motie van de PvdA Noord-Holland is aangenomen die zich uitspreekt tegen een hoger tarief in de spits. De oplossing ligt wat hem betreft in het vergroten van de capaciteit. Dit kan door langere treinen en bussen te laten rijden, of door het uitbreiden van de infrastructuur.

De tweede inleider van de dag is Marieke Boon, directeur van de Hugo Hopper uit Heerhugowaard. Deze vereniging laat van 9.00 tot 18.00 uur bussen rijden door Heerhugowaard en drijft geheel op vrijwilligers. Het project is ontstaan als een bewonersinitiatief omdat er in veel wijken geen goed openbaar vervoer meer was. Vanuit de zaal wordt gesteld dat de Hugo Hopper eigenlijk een vorm van arbeidsmarktverdringing is, omdat de buschauffeurs vrijwilligers zijn. Zou het niet beter een werkgelegenheidsproject van de gemeente kunnen zijn bekostigd vanuit het WMO-budget? Marieke Boon is het daar in principe mee eens, maar geeft aan dat het project vanuit de bewoners zelf komt en dat door mee te doen aan dit project sommigen weer een baan hebben gekregen.

Na de inleidingen volgt er een levendige discussie aan het hand van stellingen. De eerste stelling luidt dat een kleinere rijksbijdrage voor OV niet ten koste mag gaan van de huidige kwaliteit – en dat daarom de opcenten verhoogd mogen worden en we minder geld zouden moeten uitgeven aan wegen. Een meerderheid van de aanwezigen kon zich goed vinden in deze stelling.

De tweede stelling luidde dat de provincie zich primair moet richten op het goed organiseren en financieren van ‘stroomlijnen’ en minder op projecten als buurtbussen en initiatieven als de Hugo Hopper. Ook hierin konden de aanwezigen zich goed vinden, maar wel met de duidelijke aanvulling dat de provincie nog veel meer moet doen om bus en trein beter op elkaar te laten aansluiten.

De laatste stelling ging over de toekomst van vervoer over water. PvdA-Statenlid Naima Ajouaau vertelt dat tot grote teleurstelling van de PvdA het niet gelukt is om de Fast Flying Ferry tussen Velsen en Amsterdam Centraal Station in de vaart te houden. Door een Statenbrede commissie wordt nu gekeken of een vorm van vervoer over water toch mogelijk is. Conclusie van de bespreking is dat de PvdA ook de komende periode blijft gaan voor vervoer over water.

Aan het eind van de bijeenkomst worden nog de volgende suggesties aangedragen voor het nieuwe verkiezingsprogramma 2015 -2019:

  • De provincie moet zich ervoor gaan inzetten dat WMO gelden bij gemeenten worden ingezet voor lokale OV projecten waarbij de werkgelegenheid wordt gestimuleerd;
  • Bij aanbesteding van buslijnen moet principieel niet gewerkt worden met OV bedrijven die in het buitenland meewerken aan ‘onderdrukking’;
  • Meer inzetten op gebruiksvriendelijke transferia, waardoor reizigers worden uitgenodigd om de auto te laten staan;

En tot slot, zorg ervoor dat goed OV niet beperkt wordt tot regio Amsterdam, maar dat het ook in de Kop van Noord-Holland prima geregeld is en zoek hierbij intensieve samenwerking met de gemeenten.