Door op 23 september 2013

Visie Noordzeekanaalgebied vastgesteld

Vandaag hebben Provinciale Staten de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 vastgesteld. Middels een coalitie-brede motie werd nog wel een aantal accenten gelegd; zo komt de eventuele ontwikkeling van de Houtrakpolder pas na 2020 aan de orde. PvdA-Statenlid Ed Wagemaker: “De PvdA vindt dat de discussie over het al dan niet ontwikkelen van de Houtrakpolder pas na 2020 gevoerd moet worden – als daar op dat moment aantoonbaar aanleiding toe is. Het uitgangspunt moet zijn: eerst intensiveren, dan pas praten over uitbreiding. We zijn dan ook blij dat de Staten hiermee hebben ingestemd.” 

Daarnaast heeft Provinciale Staten ook ingestemd met een PvdA-motie waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om de Coen- en Vlothaven niet te betrekken bij de transformatie van havenareaal naar gemengd woon- werkgebied. Dit biedt zekerheid op de langere termijn voor ondernemers die zich in de Coen- en Vlothaven gevestigd hebben – of zich daar in de nabije toekomst willen vestigen.

Wagemaker: “Met de visie NZKG kunnen we de komende jaren vooruit. Maar 2040 is nog ver weg. In de tussenliggende tijd kunnen zich allerlei voortschrijdende inzichten aandienen.” De PvdA vindt het belangrijk dat ondernemers, bewoners en andere betrokkenen ook in de komende jaren de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de ontwikkelingen en de omzetting van de visie in praktisch beleid. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd Provinciale Staten actief te blijven betrekken bij transformaties in het gebied.