Werkbezoek: Bergermeerpolder

Door Aukelien Jellema op 1 juni 2021

Onlangs heb ik als fractielid met de onderwerpen ‘Natuur’ en ‘Water’ in portefeuille, samen met coalitiegenoten, een werkbezoek afgelegd aan de Bergermeerpolder. Dit op uitnodiging van de Stichting Duinbehoud Noord Kennemerland (SDNK)

Het ligt in de bedoeling – op initiatief van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Provincie Noord Holland – om dit gebied als boezemberging in te richten. De Bergermeerpolder beslaat – grofweg – het gebied tussen Alkmaar (achter ijsbaan de Meent) tot aan de duinrand bij Bergen. Het is een NNN- en stiltegebied met een weidevogel-doelstelling.

Stichting Duinbehoud is van mening dat het qua natuur veel beter kan met de polder en daarom trokken we er naar toe voor een wandeling, met voorlichting vanuit de mensen van Duinbehoud.

De Provincie NH is begonnen met het ontwikkelen van een gebiedsproces voor de Bergermeerpolder. SDNK pleit echter voor het ‘grotere plaatje’ waarbij vooral rekening wordt gehouden met álle natuurwaarden van het gebied.

Toen de waterberging 5 jaar geleden werd gemaakt, was de Bergermeerpolder naast waterberging óók natuurgebied. Weidevogels namen er toen al snel bezit van. Maar als het een een grotere waterberging moet worden, dan staat dat op gespannen voet met de ambitie om er meer weidevogels te laten broeden en daarnaast zou het gebied het jaar-rond nat(ter) moeten worden gehouden.

Dat levert een discussie met HHNK en de Provincie op: is huidig waterpeilbesluit wel voldoende om het echt weidevogelgebied te houden?

Daarnaast pleit Stichting Duinbehoud ook voor het strikter omgaan met de toegankelijkheid van de polder. Het gebied is militair terrein (ooit lag het vliegveld van Bergen in dit weiland). Publiek mag er eigenlijk niet komen maar niemand houdt zich daar (meer) aan. En gehandhaafd wordt er niet. Het zorgt ervoor dat de natuur er extra van onder druk komt te staan.

Hoe nu verder met de Bergermeerpolder? Na het verhelderende werkbezoek (waar we overigens ook veel soorten hebben gespot als de grutto, de rietzanger en de pinksterbloem), gaan we als coalitie/commissieleden binnenkort in gesprek met de projectleider van het traject “Gebiedsproces Bergermeer”. In dit gesprek zullen we onze vragen én die vanuit de Stichting Duinbehoud over het gebied kunnen stellen. In een later stadium dan de politieke discussie over het gebied, en dat gebeurt uiteraard in Provinciale Staten.

 

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema