Door op 16 februari 2017

Windpark Westfrisia

De Provincie heeft een inpassingsplicht voor dit windpark op grond van de Energie-wet. Als er aan de PRV(Provinciale Ruimtelijke Verordening) en andere wettelijke regels wordt voldaan, moet PS het PIP(Provinciaal Inpassingsplan) vaststellen. De vraag die op 6 februari in de vergadering van Provinciale staten voorlag was :  voldoet het PIP aan een goede ruimtelijke ordening ofwel voldoet het plan zoals beschreven in het PIP aan de regels van de PRV en aan de regels van de wet ?

Het is een dossier met een ruime historie en veel publieke belangstelling. Bewoners hebben zich georganiseerd. De afgelopen jaren hebben zij goed van zich laten horen, veel ingesproken bij de commissie, gemaild, geschreven, gebeld, gesproken. Voor de bewoners blijven vooral de pijnpunten : waarom zijn er voor deze overgangsregeling andere regels (bv. een afstand van 500 meter in plaats van 600) en waarom wordt er ogenschijnlijk met twee maten gemeten als het gaat om het gebied , de ene keer heet het verstedelijkt gebied en de andere keer spreekt men van een open landschap. En dan speelt er voor hen nog de vraag : waarom in dit gebied waar totaal geen draagvlak is en niet in een gebied (b.v. de havens) waar ruimte en draagvlak aanwezig zijn. En alhoewel deze zaken uitgebreid zijn beantwoord blijft het voor hen een onverkwikkelijke aangelegenheid.

Wij hebben op 6 februari voor de voordracht gestemd omdat voor ons alle vragen naar tevredenheid waren beantwoord. De energietransititie is voor ons van groot belang en er is eigenlijk geen tijd te verliezen. De bijdrage van dit windpark aan de doelstelling van de Provincie om 685,5 megawatt windenergie te realiseren komt hiermee een stukje dichterbij.

Wilt u meer lezen ? lees dan  hier  mijn bijdrage van 6 februari j.l.