We springen zorgvuldig om met ruimte

De PvdA streeft naar bouwen in en rondom bestaande steden en dorpen, zodat het Noord-Hollandse open landschap zoveel mogelijk in tact blijft. Locaties voor nieuwe wijken en bedrijventerreinen komen pas in beeld als de oude `op’ zijn. Het saneren van langdurig leegstaande kantoorlocaties, verouderde bedrijventerreinen, winkelpanden, woningen en wijken verdient de voorkeur boven `bouwen in de wei’ - ook als dit op de korte termijn duurder is. Waar sprake is van leegstand van kantoren en andere panden wil de provincie stimuleren dat deze in het kader van effectief ruimtegebruik en duurzaamheid, waar mogelijk worden omgebouwd voor huisvesting. Om het landschap open te houden en verrommeling tegen te gaan vindt de PvdA dat er zoveel mogelijk gebouwd dient te worden binnen bestaand bebouwd gebied (BBG).