Wonen

In Noord-Holland moet iedereen goed en betaalbaar kunnen wonen. Door explosief stijgende huizenprijzen is dit voor steeds minder mensen vanzelfsprekend. We moeten af van het idee van een woningmarkt die moet worden gevoed en terug naar waar het echt om gaat: goede, betaalbare en bereikbare volkshuisvesting De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen zijn lang. Een betaalbare koopwoning voor starters is in veel gemeenten niet meer te vinden. Middel dure huurwoningen tussen de 7201 en 900 euro worden door de schaarste en marktwerking snel duurder. Steeds meer woningen worden opgekocht door speculanten en beleggers. Voor onze inwoners blijft er niets betaalbaars meer over. De PvdA wil dat er meer en sneller gebouwd wordt. En bouwen doen we voor een goede volkshuisvesting, niet voor de woningmarkt of de winstmaximalisatie van ontwikkelaars waarbij dat het enige doel is.

Dat betekent bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Vooral voor de groepen die nu buiten de boot vallen: starters, ouderen, middeninkomens en mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. Wij willen een stelsel waarin we sturen op het minimaal aantal te realiseren woningen in plaats van het maximale aantal. Om de bouw echt aan te jagen en vastzittende projecten vlot te trekken, breiden we inzet van de zogeheten expert-teams uit. We benoemen een bouw-ambassadeur die met gemeenten kijkt welke projecten het meest kansrijk zijn om snel te realiseren en wat daarvoor gedaan moet worden. Projecten met een goede mix van sociale huur, midden huur en betaalbare- en middel dure koopwoningen krijgen voorrang. Hierbij wordt ook onderzocht of provinciale procedures kunnen worden versneld. De aanleg van infrastructuur en duurzame mobiliteitsvormen zoals OV en fiets wordt tegelijkertijd opgepakt.

Wachtlijsten in de grote steden kunnen we alleen aanpakken als we een einde maken aan de speculatie op de woningmarkt. In Noord-Holland zijn huizen bedoeld om in te wonen. Daarom zullen we gemeenten die speculatie willen aanpakken, ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. We steunen gemeenten die af willen van de ongebreidelde verkoop van sociale huurwoningen door corporaties, zonder dat daar nieuwe voor teruggebouwd worden.

De volkshuisvesting in onze provincie en met name in de Metropool Regio Amsterdam staat onder druk. De vraag naar betaalbare- en sociale huurwoningen is groter dan op korte tot middellange termijn gebouwd kan worden. De PvdA Noord-Holland staat voor een betaalbare woning voor iedereen. Maar we hebben ook aandacht voor een duurzame leefomgeving. Duurzame en klimaatbestendige stedenbouw is rekening houden met de waarde van groen in een sterk verstedelijkte omgeving. Uiteraard moeten we in onze hele provincie prudent met het groen omgaan maar in de Metropool Regio Amsterdam moeten we het schaarse groen extra koesteren. Tegelijkertijd moeten we een oplossing vinden voor de enorme vraag naar woningen. Dit is geen eenvoudige opgave.

De PvdA stelt in dit programma verschillende stimulerings- en aanjaag instrumenten voor. Die gaan we maximaal inzetten om de bouwbehoefte binnenstedelijk op te lossen. We benutten de binnenstedelijke locaties, en houden ons aan de afspraken mbt de reeds aangewezen buitenstedelijke locaties.. De binnenstedelijke bouwprojecten moeten echt hard gemaakt zijn. Dat betekent raadsbesluiten en aantoonbare harde afspraken met ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Deze binnenstedelijke projecten moeten voldoende zijn om voor de komende 10-20 jaar te kunnen voldoen aan de vraag naar betaalbare (huur-)woningen. We beoordelen elk jaar per regio of er voor de komende vier jaar voldoende harde en realistische capaciteit is waar daadwerkelijk productie kan plaatsvinden. Mocht uit onderzoek blijken dat dit niet haalbaar is, dan willen wij in het belang van een goede volkshuisvesting ook oplossingen inzetten waar nu beperkingen op liggen.

Alle nieuwe woningen worden klimaatneutraal gebouwd en met een goede mix van sociale huur, betaalbaar en midden duur. Wij ondersteunen gemeenten die af willen van projecten waar alleen dure villa’s worden neergezet, zonder dat daar ook betaalbare woningen bij komen. Bouwen doen we voor de lokale en regionale behoefte. Niet voor de winstmaximalisatie van projectontwikkelaars en gemeenten. Inclusieve wijken zijn sterke wijken. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak of op het erf, ouderen en statushouders. Gemengde wijken passen in een inclusieve samenleving. Wij  maken een vuist tegen de illegale en mensonterende huisvesting van seizoenarbeiders en arbeidsmigranten. In ons Noord-Holland is het fijn wonen en zijn onze steden, dorpen en wijken leefbaar. Voor iedereen.

Wat ons betreft zijn sociaal bereikbare koopwoningen niet duurder dan 200.000 euro. De prijs van sociaal bereikbare (vrije sector) huurwoningen ligt tussen 720 en 900 euro per maand. Voor sociale huurwoningen is €720 de bovengrens. Wij vragen extra aandacht voor de bouw van meer woningen onder de lage aftoppingsgrens van 607 euro per maand.

Sociaal bereikbaar bouwen, betekent ook duurzaam, energiezuinig en waar mogelijk energieneutraal bouwen. Dat scheelt immers aanzienlijk in de woonlasten. De vergrijzing leidt ertoe dat de woningbehoefte verandert. Particuliere initiatieven om het wonen voor ouderen en eenpersoonshuishoudens vorm te geven worden gesteund.