Door op 16 december 2013

In 2014 evaluatie Groen Grondbeleid

Vandaag hebben Provinciale Staten het nieuwe beleidskader Groen Grondbeleid vastgesteld. In dit beleidskader wordt vastgelegd dat iedereen die dat wil vanaf 2014 natuurgrond kan kopen van de provincie. De PvdA begrijpt dat zogenoemde ‘gelijkberechtiging’ een wettelijke vereiste is, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over versnippering van het natuurbeheer. PvdA-Statenlid Greet Blokker: “Als natuurgrond in handen komt van veel verschillende beheerders komt de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur en efficiënt natuurbeheer in gevaar. Dat moet voorkomen worden.”

Daarom pleitte de PvdA vandaag voor een knelpuntenanalyse van het nieuwe grondbeleid in 2014 in plaats van 2017. Zo worden knelpunten, onder andere met betrekking tot de realisatie van de EHS, snel gesignaleerd. Een amendement met die strekking werd Statenbreed aangenomen. Ook werd er een motie van PvdA en D66 aangenomen waarin wordt afgesproken dat Gedeputeerde Staten gaat kijken hoe duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden met toekomstige grondbezitters over het beheer van natuurgrond. Blokker: “Niet alleen moet de provincie voorafgaand aan de koop duidelijk maken welk niveau van beheer wordt verwacht van aspirant-kopers; als het aan ons ligt volgen er ook sancties als beheerders niet aan de eisen voldoen.”

Verder moet bij de verkoop van gronden niet alleen de verkoopprijs, maar ook de onderhoudskosten, kwaliteit en bijdrage aan de natuurdoelstellingen (met name aansluiting van natuurgebieden) zwaar mee worden gewogen. Gedeputeerde Staten komt in 2014 met een nadere uitwerking van deze uitgangspunten. Provinciale Staten worden nauw betrokken bij het verdere uitvoeringsbeleid.