Standpunten

Zoeken

Bestuur en financiën

We versterken interprovinciale samenwerking. De fusie van Noord-Holland met Utrecht en Flevoland mag dan van de baan zijn, dat geldt zeker niet voor de samenwerking tussen de Randstadprovincies (Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland). Op tal van terreinen (natuur, water, wonen, veiligheid) wordt al samengewerkt. Wat de PvdA betreft wordt dit de komende periode verder geïntensiveerd en uitgebreid naar andere terreinen zoals infrastructuur.

Lees verder

Cultuur en educatie

Een van de zeven kerntaken van de Provincie is culturele infrastructuur en monumentenzorg. Het is belangrijk dat de Provincie met Rijk en gemeenten aandacht besteedt aan de infrastructuur van instellingen en organisaties die cultureel aanbod maken, verspreiden en programmeren. Culturele voorzieningen verhogen de aantrekkelijkheid van de Provincie.

Lees verder

Energietransitie

Wij willen dat onze provincie zo snel mogelijk onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen die ons milieu verpesten. Daarom moet vóór 2050 heel Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Om deze doelstelling te bereiken gaan we drie dingen doen; meer energie besparen, meer duurzame energie produceren en de fossiele brandstoffen vervangen door biobrandstoffen. De PvdA vindt dat de kosten hiervan eerlijk verdeeld moeten worden, naar draagkracht. De vervuiler betaalt.

Lees verder

Europa

Wij willen een Europa dat kan strijden. Tegen uitdagingen als klimaatverandering, bedreigingen van buitenaf en bedrijven die te groot zijn geworden.

Lees verder

Klimaat

Een schoon en comfortabel leven voor ons en voor onze kinderen

Lees verder

Luchtkwaliteit

In onze provincie moet de luchtkwaliteit op verschillende plaatsen echt verbeterd worden De PvdA gaat daarbij uit van de normen voor schone lucht van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Die zijn vaak strenger, omdat zij gezondheid centraal stellen in plaats van politieke compromissen.

Lees verder

Mobiliteit

Om deel te kunnen nemen aan het sociale leven en de arbeidsmarkt is het essentieel om je te kunnen verplaatsen . Voor de PvdA is de toegang tot goede mobiliteitsoplossingen een recht. Bereikbaarheid van zowel de steden als het platteland is van vitaal belang voor onze inwoners en de Noord-Hollandse economie.

Lees verder

Natuur, Milieu & Water

De PvdA Noord-Holland vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Dat betekent gezond en veilig wonen, werken, leven en spelen. Onze manier van leven om heeft grote gevolgen voor onze natuur en het milieu. Vervuiling door de uitstoot van industrie, landbouw en verkeer brengt veel schade toe aan onze gezondheid en onze leefomgeving . Wij gaan ons inzetten om de uitstoot terug te dringen voor een gezonder leefmilieu en om de biodiversiteit weer te vergroten.

Lees verder

Participatie

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze provincie. Daarom blijven wij ons inzetten voor de politieke participatie van nieuwe Nederlanders en jongeren. Jongeren zijn de toekomst en hun open en creatieve denkprocessen zijn een welkome en soms verrassende aanvulling op onze beleidsprocessen. Wij gaan verder met de jongerendagen en de politieke participatie lessen op middelbare scholen en MBO. In 2019 is de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Deze viering grijpen wij aan om meer aandacht en interesse voor vrouwen een politieke loopbaan te vragen blijven we aandacht vragen, ook voor mensen met een migratie achtergrond die nu te vaak niet betrokken zijn.

Lees verder

Schiphol

Schiphol is één van de grote economische en werkgelegenheids-motoren van onze provincie en van Nederland. Tegelijkertijd veroorzaakt de luchthaven veel geluidsoverlast en milieuverontreiniging. Ongecontroleerde groei gaat ten koste van een gezonde leefomgeving. De PvdA verzet zich tegen een toename van vliegbewegingen en verkeer van en naar Schiphol, die gepaard gaat met meer overlast.. Tot 2020 houden wij vast aan de afgesproken 500.000 vliegbewegingen. De ontwikkeling van Schiphol dient voor de periode daarna vorm te krijgen in nauwe samenspraak met omwonenden. Daarbij moeten afspraken gemaakt worden over gezondheid, hinderbeperking, veiligheid, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, selectiviteit en duurzaamheid. Schiphol valt onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Als Provincie zijn we de brug tussen onze inwoners en het Rijk zodat we samen kunnen komen tot een goede balans tussen milieu en leefomgeving, werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

Lees verder

Toerisme en leefomgeving

Toerisme is belangrijk voor Noord-Holland. Onze mooie provincie trekt mensen uit de hele wereld. Hiervan profiteren ondernemers, inwoners en overheid . Toerisme kan echter ook voor overlast zorgen en de leefbaarheid van de eigen omgeving aantasten. Dat gebeurt vooral waar toerisme zich concentreert op beperkte ruimte, zoals de binnenstad van Amsterdam, de Zaanse Schans en het Muiderslot. Wij ondersteunen initiatieven voor een gastvrije spreiding van toeristen over de vele mooie en vaak nog onontdekte plekjes in onze provincie.

Lees verder

Werk, Onderwijs & Economie

De PvdA Noord-Holland zet zich in voor echt werk en goed onderwijs voor iedereen. Met de provinciale werkambassadeur blijven we aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Zo verkleinen we de tekorten op de arbeidsmarkt en helpen wij meer inwoners aan het werk. Er is veel vraag naar werknemers in de techniek. Daar liggen kansen om mensen gericht op te leiden voor (nieuwe) banen. De manier van omscholing moet het voor zowel praktijkgerichte als de meer theoretisch gerichte mensen mogelijk maken. Door ruimte en begrip te kweken vragen wij speciale aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees verder

Wonen

In Noord-Holland moet iedereen goed en betaalbaar kunnen wonen. Door explosief stijgende huizenprijzen is dit voor steeds minder mensen vanzelfsprekend. We moeten af van het idee van een woningmarkt die moet worden gevoed en terug naar waar het echt om gaat: goede, betaalbare en bereikbare volkshuisvesting De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen zijn lang. Een betaalbare koopwoning voor starters is in veel gemeenten niet meer te vinden. Middel dure huurwoningen tussen de 7201 en 900 euro worden door de schaarste en marktwerking snel duurder. Steeds meer woningen worden opgekocht door speculanten en beleggers. Voor onze inwoners blijft er niets betaalbaars meer over. De PvdA wil dat er meer en sneller gebouwd wordt. En bouwen doen we voor een goede volkshuisvesting, niet voor de woningmarkt of de winstmaximalisatie van ontwikkelaars waarbij dat het enige doel is.

Lees verder

Wonen in Noord-Holland Noord

In Noord-Holland maken we onderscheid tussen de MRA en Noord-Holland Noord. De Metropoolregio is een groot stedelijk gebied met relatief weinig groen. Noord-Holland Noord heeft drie stedelijke kernen: Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Daar tussen ligt een groot landelijk gebied met kleine dorpen, vaak in linten gebouwd. Zowel in de drie stedelijke kernen als in het landelijk gebied is er een grote behoefte aan betaalbare woningen voor middeninkomens, starters, jongeren en ouderen die graag kleinschaliger willen gaan wonen.

Lees verder