Standpunten

Zoeken

We beperken overlast rond Schiphol

Het is zaak om een goede balans te vinden tussen de belangen van Schiphol en de belangen van bewoners die rond Schiphol wonen. De PvdA wil daarom dat de stem van de bewoners in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) goed gehoord gaat worden in de komende periode. Het nieuwe geluidsstelsel moet ervoor zorgen dat 10% minder mensen in 2020 ernstig last hebben van het geluid van vliegtuigen. De PvdA Noord-Holland gaat scherp in de gaten houden of het nieuwe stelsel ook daadwerkelijk tot verbeteringen leidt en pleit daarbij voor minder nachtvluchten. Ondertussen blijft de provincie samen met het Rijk en Schiphol investeren in de leefbaarheid rond de luchthaven. Wat de PvdA betreft wordt in de nieuwe Statenperiode de luchthaven Lelystad in gebruik genomen.

Lees verder

We brengen recreatie dichtbij

De PvdA vindt dat bewoners van steden en dorpen dichtbij huis moeten kunnen recreëren. Hiervoor is een fijnmazig netwerk voor fietsen, wandelen, varen, picknicken en sporten noodzakelijk. Een dergelijk netwerk is goed voor de ontspanning en de gezondheid – en het is goed voor de economie op het platteland. De huidige infrastructuur van meerdere recreatieschappen is inefficiënt en leidt tot trage en stroperige besluitvorming. De PvdA wil in de komende periode bezien of schaalvergroting binnen de recreatieschappen tot versnelling kan leiden.

Lees verder

We helpen Noord-Holland aan het werk

Werkloosheid is slecht voor onze inwoners en onze regionale economie. Hoe langer mensen werkloos thuis zitten, hoe moeilijker het wordt om deel te nemen aan de maatschappij. Dit geldt voor ouderen die door hun leeftijd niet meer 'aantrekkelijk' zijn voor werkgevers. En dit geldt voor jongeren die geen baan of stageplek kunnen vinden, waardoor ze een valse start maken op de arbeidsmarkt. De provincie mag daarbij niet werkloos toekijken. De PvdA wil dat de provincie stuurt op initiatieven die heel Noord-Holland duurzaam aan het werk gaan helpen. Dat doen we niet alleen, maar samen met gemeenten en het bedrijfsleven.

Lees verder

We springen zorgvuldig om met ruimte

De PvdA streeft naar bouwen in en rondom bestaande steden en dorpen, zodat het Noord-Hollandse open landschap zoveel mogelijk in tact blijft. Locaties voor nieuwe wijken en bedrijventerreinen komen pas in beeld als de oude `op’ zijn. Het saneren van langdurig leegstaande kantoorlocaties, verouderde bedrijventerreinen, winkelpanden, woningen en wijken verdient de voorkeur boven `bouwen in de wei’ - ook als dit op de korte termijn duurder is. Waar sprake is van leegstand van kantoren en andere panden wil de provincie stimuleren dat deze in het kader van effectief ruimtegebruik en duurzaamheid, waar mogelijk worden omgebouwd voor huisvesting. Om het landschap open te houden en verrommeling tegen te gaan vindt de PvdA dat er zoveel mogelijk gebouwd dient te worden binnen bestaand bebouwd gebied (BBG).

Lees verder

We staan voor een integer en efficient bestuur

De provincie Noord-Holland is niet altijd even positief in het nieuws geweest de afgelopen jaren. Verschillende affaires hebben de provincie met de neus op de feiten gedrukt: integriteit is niet altijd vanzelfsprekend. De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor een integer en transparant bestuur waar de burgers van Noord-Holland blind op kunnen vertrouwen. Die verantwoordelijkheid voelen we, en we tolereren daarom geen ophef meer rond dure dienstauto's, oneigenlijke beinvloeding of dure declaraties. We laten zien dat we geleerd hebben van het verleden en handelen zo integer, transparant en bescheiden mogelijk. De PvdA staat voor een toegankelijke werkwijze van de Staten, waarbij burgers maximaal betrokken worden bij het politieke proces.

Lees verder

We verbeteren de luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in met name de IJmond, Amsterdam en het gebied rond Schiphol voldoet momenteel nauwelijks aan de Europese normen. Terecht maken bewoners zich zorgen over de luchtverontreiniging door verkeer en grote bedrijven. Wanneer de economie weer aantrekt bestaat het risico dat de luchtkwaliteit weer verder verslechtert. De PvdA heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat de luchtkwaliteit verbetert kan worden door coalities te vormen met het bedrijfsleven, gemeenten, bewoners en milieuorganisaties. De PvdA vindt dat de provincie zich ook de komende jaren tot het uiterste moet blijven inspannen om grote bedrijven te bewegen minder vervuilende stoffen uit te stoten. Ook moeten snel praktische maatregelen worden genomen op de plekken waar het erg slecht gesteld is met de luchtkwaliteit.

Lees verder

We werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen

Ook onze kinderen moeten straks kunnen genieten van schone lucht, schoon water en een schone omgeving.

Lees verder

We willen een zorgvuldige jeugdzorgtransitie

Vanaf 2015 draagt de provincie de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg formeel over aan gemeenten. Dit betekent echter niet dat we ons niet meer verantwoordelijk voelen. De PvdA Noord-Holland vindt dat de provincie de transitie ook na de formele overdracht moet blijven monitoren en waar nodig - ook financieel - te hulp moet springen.

Lees verder

We willen OV voor iedereen en iedereen in het OV

De PvdA Noord-Holland vindt dat het openbaar vervoer te allen tijde toegankelijk en aantrekkelijk moet blijven voor iedereen - of je nu werkt, naar school reist, een museum bezoekt of naar de dagbesteding gaat. Daarom zijn we tegen spitstarieven, want zo worden forensen en jongeren extra benadeeld. Voor ouderen die het moeilijk hebben en in krimpgebieden wonen moet het openbaar vervoer gratis worden.

Lees verder

We zijn klaar met asfalt

De afgelopen jaren zijn op kosten van onze inwoners veel nieuwe wegen aangelegd in Noord-Holland. De komende periode blijft het belangrijk om automobilisten uit de (benzine- of diesel-)auto te krijgen, en in de elektrische auto of het openbaar vervoer. Daarom zet de PvdA Noord-Holland niet in op de aanleg van nog meer asfalt. We onderhouden het bestaande wegennet en blijven werken aan de veiligheid, maar er komt geen nieuw asfalt bij.

Lees verder

We zorgen dat iedereen betaalbaar kan wonen

De PvdA vindt dat goede en betaalbare woningen - zowel huur als koop - voor iedereen bereikbaar en bschikbaar moeten zijn. In dorpen en steden, voor ouderen en jongeren. Starters op de Noord-Hollandse woningmarkt verdienen extra aandacht - zij vormen de motor van de woningmarkt. Daarom wil de PvdA dat er, afhankelijk van de behoefte per regio, meer sociaal bereikbare koop- en huurwoningen gebouwd worden in Noord-Holland. Sociaal bereikbare koopwoningen kosten wat ons betreft niet meer dan 170.000 euro. De prijs van sociaal bereikbare (vrije sector) huurwoningen ligt tussen de 700 en 900 euro per maand. Sociaal bereikbaar houdt ook duurzaam, energiezuinig en waar mogelijk energieneutraal bouwen in - dat scheelt immers aanzienlijk in de woonlasten.

Lees verder

We zorgen voor betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

'Werk, werk, werk' betekent in Noord-Holland niet alleen maar 'meer banen', maar ook betere aansluiting van opleiding en ervaring op het arbeidsaanbod, hogere startkwalificaties, meer mogelijkheden tot omscholing, het bestrijden van schooluitval en meer stage- en leerwerkplekken. De PvdA Noord-Holland vindt dat de provincie zich actief moet inzetten om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Lees verder