Door op 19 december 2012

PvdA stemt in met beleidskader Wind op Land

Maandag 17 december j.l. hebben Provinciale Staten Noord-Holland, waaronder de PvdA fractie, in meerderheid ingestemd met het gewijzigde beleidskader Wind op Land. Dit houdt in dat de provincie voor 2020 580 megawatt (MW) aan windmolens in Noord-Holland geplaatst moet hebben. Nu staan er in Noord-Holland windmolens die gezamenlijk 330 MW aan duurzame energie opwekken. Dit betekent dat er de komende jaren windmolens bij komen. Statenlid Nico Papineau Salm: “Met de vaststelling van het beleidskader Wind op Land en het Koersdocument Duurzame Energie hebben Provinciale Staten een duidelijke koers uitgezet om tot opwekking van meer duurzame energie in de provincie te komen. De PvdA gaat nu nauwlettend toezien op de uitvoering ervan.”

De afgelopen maanden is er binnen de provincie veel discussie geweest over het voorstel van Gedeputeerde Staten om het aantal windmolens in Noord-Holland te beperken. De PvdA Noord-Holland heeft zich actief gemengd in dit debat en zich sterk gemaakt voor een aantal randvoorwaarden. Voor de PvdA is belangrijk dat er een zogenoemde windbank komt. Met behulp van de windbank kunnen oude, overlast veroorzakende windmolens gesaneerd worden. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd dat de uitwerking hiervan op in het voorjaar van 2013 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

De PvdA vindt het ook een goede zaak dat er in het gewijzigde voorstel een regeling voor kleine molens is opgenomen. Hierdoor kunnen educatieve windmolens zoals de molen op IJburg, waar afgelopen september ophef over ontstond, worden geplaatst. De PvdA heeft daarnaast, samen met partijen uit het veld, aangedrongen op het opnemen van een overgangsregeling voor projecten die al een vergevorderd stadium verkeren. De PvdA is blij dat Gedeputeerde Staten aan dit verzoek gehoor heeft gegeven. Nico Papineau Salm: “Dat GS heeft voldaan aan deze randvoorwaarden maakt dat de PvdA heeft ingestemd met het voorstel.”

De extra MW’s moeten uiterlijk in 2020 geplaatst zijn in het gebied dat daarvoor is aangewezen, de Wieringermeerpolder. Om er zeker van te zijn dat dit gaat lukken heeft de PvdA GS in een motie (die met algemene stemmen is aangenomen) opgeroepen om de realisatie actief te monitoren en waar nodig tot extra maatregelen te komen. GS heeft toegezegd om PS medio 2013 te informeren over de voortgang.