Door Xander den Uyl op 10 mei 2013

Reiskosten Gedeputeerde Staten

Recentelijk kwam de provincie Noord-Holland in het nieuws vanwege de reiskosten van Gedeputeerde Staten. Wat is er aan de hand?

Gedeputeerde Staten van Noord Holland maken voor hun zakelijk vervoer gebruik van dienstauto’s. De redenen daarvoor zijn met name gelegen in de aard van de functie; de gedeputeerden voeren regelmatig overleg in Den Haag en Brussel, maar ze brengen vooral heel veel bezoeken aan bewoners en organisaties in onze provincie. Het openbaar vervoer is helaas geen optie; dit zou qua tijdsplanning en logistiek veel problemen opleveren. Daarom heeft de provincie een aantal dienstauto’s en chauffeurs in dienst om de gedeputeerden tijdig op (zoveel mogelijk) afspraken te brengen.

Vanwege nationale wetgeving, het zogenoemde rijtijdenbesluit, moet een gedeputeerde die de hele dag (en avond) onderweg is van meerdere chauffeurs gebruik maken. Daarom wordt er, aanvullend  op de dienstauto’s, door de provincie een privaat vervoersbedrijf ingezet. In de media worden dit ‘taxiritten’ genoemd. De keus voor dergelijk vervoer wordt niet door de gedeputeerde zelf bepaald, maar door degenen die bij de provincie belast zijn met de planning.

Naar aanleiding van een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) van Elsevier  is door de provincie een uitgebreid overzicht verstrekt van de gemaakte kosten. De afgelopen week is in de media het beeld ontstaan dat de kosten bestaan uit declaraties van taxiritten door individuele gedeputeerden. Dat is niet aan de orde.

Wat wel aan de orde is, is dat de kosten van het vervoer (de dienstauto’s plus de kosten van het private vervoersbedrijf) hoog zijn. De PvdA vindt zichtbaarheid van het provinciaal bestuur van groot belang – dat daar kosten mee gemoeid zijn is logisch en onvermijdelijk. Maar dan moet het vervoer wel zo efficiënt mogelijk ingericht worden. Dat lijkt nu niet in voldoende mate het geval.

Provinciale Staten hebben daarom op initiatief van de PvdA en de andere coalitiepartijen met brede steun een motie aangenomen, waarin gevraagd wordt om een onderzoek van de vervoerskosten van Gedeputeerde Staten in relatie tot andere provincies. Dit om meer inzicht te krijgen in het antwoord op de vraag waarom de kosten in Noord-Holland zoveel hoger lijken te zijn dan elders. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek verwachten wij van GS voorstellen om de kosten van het vervoer substantieel omlaag te krijgen.

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl