Natuur, Milieu & Water

De PvdA Noord-Holland vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Dat betekent gezond en veilig wonen, werken, leven en spelen. Onze manier van leven om heeft grote gevolgen voor onze natuur en het milieu. Vervuiling door de uitstoot van industrie, landbouw en verkeer brengt veel schade toe aan onze gezondheid en onze leefomgeving . Wij gaan ons inzetten om de uitstoot terug te dringen voor een gezonder leefmilieu en om de biodiversiteit weer te vergroten.

Onze natuur- en recreatiegebieden moeten voor iedereen toegankelijk zijn zonder onderscheid tussen stad en platteland. Recreatiemogelijkheden zijn belangrijk, ook voor mensen die minder geld te besteden hebben of minder mobiel zijn. Wij zoeken met onze recreatieschappen naar een goede balans tussen recreatie en de bescherming van de flora en fauna.

Steden helpen wij ‘vergroenen’. Groen en bomen zorgen in de stad voor verkoeling en minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Groene steden zijn niet alleen mooi, ze zijn ook goed voor de gezondheid van de mensen.

Landbouw

Natuur-inclusieve landbouw is de toekomst. De PvdA stimuleert het verduurzamen van de agrarische sector. Daarbij dagen wij agrariërs, het bedrijfsleven en onderzoekers uit om bij te dragen aan het soort landbouw dat de natuur én onze economie versterkt. Om bodemdaling tegen te gaan en extremere weersomstandigheden, zowel droog als nat, op te vangen moeten we flexibel om kunnen gaan met het grondwaterpeil.

Dat is ook nodig voor het behoud van de natuur en onze zoetwater voorziening. We kunnen niet alle laag liggende gebieden blijven droogmalen. Daar moeten verstandige keuzes in gemaakt worden

In Noord-Holland hebben we ook last van bodemverzilting. Dit kan voor boeren oogstschade betekenen en voor de natuur een tekort aan zoetwater. Een flexibel waterpeil om het zout weg te spoelen en het verbouwen van gewassen die beter tegen zout kunnen zijn manieren om hiermee om te gaan.

Gezonde voeding voor iedereen

De Noord-Hollandse bevolking is heel divers. Wel zien we dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. Dat heeft impact op verschillende leef terreinen. Zo ook als het gaat om toegang tot gezond eten. Uit onderzoeken blijkt dat mensen met een kleine beurs sneller geneigd zijn om makkelijk en vaak ongezond voedsel te kopen. Dit komt omdat het vaak goedkoper is en ook nog makkelijk te verkrijgen. Duurzaam en gezond is vaak prijziger en nog niet bekend genoeg. De PvdA Noord-Holland dient een voorstel in om samen met de partners van de Provincie te kijkenhoe gezonde voeding voor iedereen toegankelijk wordt!

De Provincie heeft als rol partijen bij elkaar te brengen en burgers te inspireren.

Biodiversiteit en groen in de stad

In de afgelopen 30 jaar is de insectenpopulatie in Noordwest Europa met 75% afgenomen. De biodiversiteit staat ook in Noord-Holland onder druk. Insecten spelen een belangrijke rol bij de bestuiving in de landbouw en vertellen ons iets over de kwaliteit van ons milieu en de natuur. Wij willen de biodiversiteit in onze provincie vergroten en verbeteren, zowel op het platteland als in de verstedelijkte gebieden.

Bodemdaling

Bodemdaling van de veengronden in onze provincie zorgt voor grote uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Dit bemoeilijkt het halen van de klimaatdoelstellingen waaraan onze provincie zich heeft gecommitteerd. Bovendien zorgt bodemdaling voor verzakking van gebouwen, wegen en ondergrondse infrastructuur. De enige manier om het echt tegen te gaan is het waterpeil te verhogen en de veengrond onder water te zetten.

Landschappelijke kwaliteiten beschermen

Noord-Holland heeft verschillende soorten landschappen. Deze verscheidenheid zorgt voor afwisseling en maakt onze provincie geliefd bij inwoners en bezoekers. Bescherming van het karakteristieke Noord-Hollandse landschap verdient hoge prioriteit. Ook is het belangrijk voor de biodiversiteit, de volksgezondheid, rust en recreatiemogelijkheden. Wij willen daarom niet bouwen in het groen. Zonnepanelen leggen wij op daken, niet in grote zonneweides die afbreuk doen aan de kwaliteit van de grond en het landschap.

Kustpact

Onze Noordzeekust met zijn prachtige strand en duinen moet behouden blijven. Er zijn heldere afspraken gemaakt over de zonering van het strand en de duinen. Zo is duidelijk waar ruimte is voor recreatie, natuur en seizoenstrand. Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde ‘Kustpact’. Nu is het zaak om deze afspraken ook na te komen, te handhaven en te zorgen voor verdere kwaliteitsverbetering van de stranden. De komende periode moeten er ook afspraken gemaakt worden over het gebruik van de zogenoemde binnenduinrand; het gebied dat aan de binnenkant aansluit aan de duinen.

Grondbeleid

Grond is schaars, we moeten daarom verstandig en zuinig omgaan met de beschikbare ruimte. Grondbeleid moet ten dienste staan van de samenleving. We zetten in op wonen, natuur en infrastructuur. De strategische grondposities die projectontwikkelaars op grote schaal in de provincie hebben, vormen een bedreiging voor een goede ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie. In plaats van bouwen waar het nodig en wenselijk is, dreigt er gebouwd te worden waar, en vooral waaraan projectontwikkelaars het meest kunnen verdienen.

In het verleden is afgesproken dat de verkoop van natuurgronden mogelijk is. De PvdA is daar tegen. Natuur die met publiek geld ontwikkeld is, moet in publieke handen blijven.

 

Waar ben je naar op zoek?