Door op 9 november 2015

Begroting 2016

Tijdens de algemene beschouwingen van vandaag werd de Provinciale begroting voor 2016 behandeld. Deze begroting is de vertaling van het akkoord waar we met onze coalitiepartners hard aan gewerkt hebben. Voor onze fractie is dit ook ons coalitieakkoord en we zijn er trots op dat zal worden geïnvesteerd in voor ons zo essentiële zaken als werk, innovatie, energiebesparing, natuur en mobiliteit.

Ik heb vandaag benadrukt dat de PvdA fractie zich, ondanks dat de begroting financieel technisch de komende jaren op orde is, zorgen maakt om een aantal financiële problemen die in de komende jaren op ons af komen. Zo zal onze forse opgave t.n.v. de natuur op de middellange termijn om meer investeringsmiddelen vragen en zullen onze reserves door investeringen in de provinciale samenleving uitgeput raken. Ook zullen de onderhoudskosten van ons wegenareaal flink toenemen. Om het laatste in een volgende staten termijn te kunnen bekostigen zien wij geen andere oplossing dan het verhogen van opcenten naar een meer gemiddeld niveau.

Namens de fractie diende Statenlid Adnan Tekin een amendement in waarin we vroegen om een eenmalige subsidie van €5000,- voor de herdenking van de Februaristaking 1941 die in 2016 voor de 75e keer zal plaatsvinden. De motie werd mede ingediend door de coalitiepartners en bijna unaniem aangenomen door de Statenleden.

Aan de vooravond van de VN klimaatconferentie (COP 21) in Parijs is het nodig ons te realiseren dat een meer duurzame economie en een meer duurzame samenleving van het grootste belang is. Die duurzaamheid moeten we terugvinden in energiebesparing, in een circulaire economie, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en in meer duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld door bevordering van fietsverkeer en openbaar vervoer. Voor onze fractie hoort een schoner milieu, schonere lucht en minder geluidsoverlast (zoals van Schiphol) bij een duurzamer samenleving. Dat bereiken is een grote uitdaging, waaraan wij hard werken.

Dat een verbetering van de werkgelegenheid opgenomen zou worden als prioriteit in dit coalitieakkoord werd opgenomen was voor ons van essentieel belang. Vanuit onze provinciale invalshoek is dat vooral het verbeteren van kansen op werk, opleiding, stages en werkervaring voor degenen die nog niet voldoen aan de hoge eisen die de huidige arbeidsmarkt stelt. Ook hebben we extra aandacht gevraagd voor de positie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. We zijn blij te zien dat de werving van de provinciale werkambassadeur waarvoor we ons zo hard hebben gemaakt nu is gestart.

De provincie staat voor een enorme opgave als het gaat om de ontwikkeling van de provinciale natuur. Het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) zal de komende jaren met 250 hectare per jaar worden uitgebreid. Het afronden van het NNN, het afronden van natuur om de stad en de governance van de recreatieschappen zijn stuk voor stuk forse uitdagingen. Desondanks ziet onze fractie dit als een belangrijke opgave voor de komende jaren.

De Noord-Hollandse woningmarkt trekt, als gevolg van economisch herstel, weer aan waarbij er met name in het zuidelijk deel van onze provincie sprake is van een enorme woningbouwopgave. Er is vooral een gebrek aan passende en betaalbare woningen. Het realiseren van meer woningen in die laatste categorie is een grote prioriteit voor onze fractie. GS zou nu al moeten voorsorteren op de aanwijzing van locaties in de Metropoolregio Amsterdam en daar dichtbij. Het realiseren van duurzaam gebouwde woningen, nieuwbouw en verbouw van bestaande panden zal op grotere schaal moeten gaan plaatsvinden. Echter, we houden daarbij wel vast aan de harde afweging die wij moeten maken om de open ruimte in onze provincie te bewaren.

Uit deze begroting blijkt dat er nog veel werk te verzetten is maar dat er heel goede plannen en veel ambities zijn. Duurzaamheid, werk, natuur en wonen zijn daarbij voor deze fractie de speerpunten. Wij zullen er al het mogelijke aan doen om die ambities waar te maken.