Door op 16 februari 2016

Grondbeleid

In de commissie Mobiliteit & Financien (M&F) is gisteren de ontwerpnota Grondbeleid van Gedeputeerde Staten besproken. Grondpolitiek is natuurlijk iets wat ons als sociaal democraten zeer ter harte gaat. Daarom is het goed dat het oude beleid dat stamt uit 2006 wordt herzien.

Een belangrijke verbetering in het nieuwe beleid is dat nu voor het eerst, naast de verwerving van gronden ook het beheer van gronden kan worden ingezet voor het bereiken van provinciale doelen. Het is ook goed dat het instrument onteigening, als uiterste middel, nu niet alleen mogelijk is voor infrastructuur, maar ook voor het realiseren van onze natuuropgaven.

Het realiseren van onze groene infrastructuur (het Nationaal Natuur Netwerk) is een belangrijke taak van de provincie. Het eerder afgesproken Groene Grondbeleid (inclusief het verkopen van natuurgrond op de vrije markt) is ook in de nota opgenomen. De gedachte van verkoop van natuurgrond tegen (lage) marktprijzen vinden wij als PvdA fractie lastig, alhoewel de provincie middelen heeft om de natuurwaarde van de grond duurzaam te beschermen.  Om deze reden heb ik tijdens de commissievergadering vragen gesteld over de ingeslagen weg en wie de aankopen zal financieren. Het antwoord daarop zal komen uit een evaluatie die nog even op zich zal laten wachten.

Het voorstel om de provincie zelf initiatiefnemer en ontwikkelaar van de ruimte voor ruimte regeling te maken heeft onze steun in zoverre dit niet leidt tot een inperking van rechten van de Staten.

De provincie heeft van het rijk de zogenaamd BBL-gronden gekregen in het kader van de decentralisatie natuurbeleid.  Momenteel worden deze gronden voorover ze (nog) niet voor natuur worden ingezet verpacht aan boeren. Dit gebeurd middels een jaarlijkse verlenging waarbij dit pas op een heel laat moment bekend wordt gemaakt. Dit veroorzaakt grote onzekerheid bij betrokken boeren. De nota grondbeleid biedt ruimte voor vier-jarige pacht. Ik heb GS gevraagd dat zoveel mogelijk te realiseren, voorover dat het realiseren van de provinciale natuur doelen niet in de weg staat. Daarnaast heb ik gevraagd of BBL gronden met voorrang/voorkeur beschikbaar kunnen komen voor duurzame landbouw. De gedeputeerde heeft hiervoor verwezen naar de gedeputeerde landbouw.

Naar aanleiding van de discussie zal GS de nota aanpassen en deze komt in mei in de Staten.