IPO-perikelen

Door Aukelien Jellema op 25 maart 2022

Het IPO (InterProvinciaalOverleg) is het samenwerkingsoverleg van de 12 Nederlandse provincies. Het is een vereniging waarin uit elke provincie één gedeputeerde in het (dus 12 koppige) bestuur zit en daarnaast – als controlerend orgaan – alle 12 provincies 2 van hun Statenleden afvaardigen naar het zogenaamde Algemeen Bestuur. Ondergetekende is vanuit onze eigen provincie Noord Holland één van die afgevaardigden.

Samenwerken is goed. Is vaak slim en efficiëntie-bevorderend. Dat hebben indertijd ook de de 12 Nederlandse provincies bedacht en zich vervolgens verenigd in het IPO. Dat is soms wel een hele uitdaging want ondanks elke provincie in gezamenlijkheid tot ons relatief kleine land behoort, zijn ze allemaal ook erg verschillend en heeft elke provincie zo weer zijn eigen uitdagingen. Op tal van gebieden: ruimtelijke ordening, milieu, natuur, landbouw, industrie, enz-enz.

De meeste Statenleden die zitting hebben in het Algemeen Bestuur van het IPO, zijn ook verenigd in hun eigen vereniging: Statenlid NU. Deze vereniging probeert in nauw contact te blijven met de directie van het IPO en met het IPO-bestuur. Dat laatste gaat – helaas – soms nogal moeizaam.

Daarnaast heeft één van de fracties van de commissie Economie-Financiën-Bestuur (EFB), in onze Provincie, in de commissievergadering van 21 maart jl, een Bespreeknotitie aan de commissie voorgelegd. Onderwerp: streven naar méér transparantie in de communicatie vanuit het IPO richting Provinciale Staten; álle Provinciale Staten, van álle 12 provincies. Die transparantie moet dan vooral tot uiting komen in het openbaar maken van alle notulen van IPO-bestuursvergaderingen én van de vergaderingen van de zogenaamde Bestuurs-Advies-Commissies (BAC’s). In die commissies wordt namelijk veel gesproken over het te maken of te volgen beleid (al dan niet gezamenlijk) op allerlei grote onderwerpen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de stikstofproblematiek of het Nederlandse landbouwbeleid.

Aanstaande 29 maart is er weer een vergadering van de Algemene Vergadering met het bestuur en directie van het IPO. Daar zullen de gewenste transparantie van bestuur, de wens om alle notulen te kunnen lezen en een betere samenwerking op de agenda staan.

Het IPO is een samenwerkingsverband dat te belangrijk is om te laten troebleren door allerlei ‘verschillen van inzichten’. Daarvoor zijn de opgaven voor alle provincies té groot en té complex.

Het IPO-bestuur heeft al toegezegd inzicht te gaan geven in de (BAC)notulen. Dat moeten zij echter nog wel even gaan implementeren.

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema