Door op 24 juni 2014

Kaderbrief 2015

De kaderbrief 2015 is de laatste van deze coalitie. Deze komt in het laatste jaar van een in onze ogen succesvolle statenperiode. Deze coalitie heeft de afgelopen jaren veel voor de burgers van Noord Holland kunnen betekenen, in de moeilijke jaren van de crisis. En dat zullen wij als PvdA met vertrouwen aan de kiezers voorleggen.

Dat gezegd zijnde, heeft mijn fractie twijfels over de wijze waarop dit college de financiële opgaven waar deze provincie de komende jaren voor staat wil oplossen. Ik zal dat uiteraard nader toelichten.

Het college en de Staten staan voor een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Het college heeft daar invulling aan gegeven door te snijden in de zogenaamde Lodders plus taken en de zogenaamde grijze taken. Wij begrijpen het standpunt van GS, maar de gevolgen zijn in de ogen van de PvdA voor de burgers van Noord Holland zeer pijnlijk. De PvdA stelt vast dat de uitwerking daarvan is vooruitgeschoven naar een zodanig moment, dat het structureel afbouwen van de Lodders+ en grijze taken kan worden voorgelegd aan de kiezers bij de verkiezingen in 2015. En dat is ook precies wat eerder afgesproken is en wat wij in deze kaderbrief 2015 terugvinden.

De aankondiging van bezuinigingen in 2016 heeft een schokgolf door de provincie veroorzaakt. Vele organisaties hebben zich met verontrusting tot de provincie gewend. Het is ook niet niets, de aangekondigde bezuinigingen op Zorg en Welzijn, de milieufederatie, vrijwilligerswerk in de natuur, kenniseconomie, duurzame landbouw, duurzame energie, klimaat en duurzaamheid, behoud erfgoed, culturele infrastructuur, cultuurtoeristische subsidies. Dit, en het is geen volledige opsomming, gaat allemaal voor de bijl, als het beleid in 2016 ongewijzigd wordt doorgezet. De PvdA vind het verstandig dat helderheid wordt gegeven over de voornemens van GS, maar wat ons betreft worden die keuzes in 2016 anders ingevuld.

De zogenaamde Lodders discussie stamt van een aantal jaren geleden en was bedoeld om helderheid te krijgen over het takenpakket van provincies. Naar onze wijze van zien geeft GS een mechanistische uitleg aan die discussie. Er is inmiddels veel gebeurd. De provincies hebben erkenning gekregen van het feit dat zij een open huishouding houden en door het kabinet zijn regionale economie en regionale cultuurhistorie (naast zaken als RO, natuur, mobiliteit) als kerntaken van de provincie gekenschetst.

Daarom vindt de PvdA de aanpak van GS om al deze taken op het terrein van regionale economie, cultuurhistorie, natuur en milieu te schrappen niet passen bij de ambities die deze provincie zou moeten hebben. Het kan toch niet zo zijn dat de maatschappelijke ambities van deze provincie op het gebied van zaken als werk, duurzaamheid, natuur enz., beperkt moeten worden door keuzes die niet van ons zijn, maar gebaseerd op een advies van een aantal jaren geleden dat geen rekening heeft kunnen houden met de snelle maatschappelijke ontwikkelingen sindsdien.

Natuurlijk vindt de PvdA dat de financiën van de provincie op orde moeten zijn. Dat betekent dat voor 2016 en verder jaren bezuinigingen dan wel inkomstenverhogingen gevonden moeten worden. In een nieuwe statenperiode komt wat de PvdA betreft bijvoorbeeld de discussie over de opcenten opnieuw op tafel. De PvdA zal ook in de nieuwe periode niet weglopen voor pijnlijke keuzes.

De PvdA vindt het heel verstandig dat GS de uitvoering van deze maatregelen een jaar heeft opgeschort, zodat het veld weet wat er dreigt en de burger de kans heeft om zich op 18 maart 2015 uit te spreken over de taken van deze provincie. Wij kunnen en zullen daarom deze kadernota steunen.