Door op 10 november 2014

Noord-Holland blijft natuurbeheer financieren

Noord-Holland blijft ook in de toekomst de natuurbeheerders in de provincie financieel ondersteunen. Een motie van D66 en PvdA geeft Gedeputeerde Staten de opdracht om de komende jaren nauwgezet te monitoren of de nieuwe doelsubsidies toereikend zijn voor de terrein beherende organisaties (TBO’s) en in het bijzonder voor Landschap Noord-Holland.

De motie van D66 en PvdA regelt dat Landschap Noord-Holland (LNH) de mogelijkheid krijgt om haar uitzonderingspositie voor juli 2015 nader te onderbouwen. Hiermee kunnen de zorgen van de vele ‘groene vrijwilligers’ van LNH worden weggenomen. PvdA-Statenlid Nico Papineau Salm: “Als het Landschap haar taken op het gebied van natuurbeheer niet meer goed kan vervullen als gevolg van de afbouw van de boekjaarsubsidie, of als de doelsubsidies ontoereikend blijken, dan moet de provincie direct ingrijpen. Natuurbeheer is een kerntaak van de provincie, daar horen voldoende middelen bij.”

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de voorgenomen bezuiniging op LNH. D66 en PvdA kunnen zich vinden in de afbouw van de huidige boekjaarsubsidie en de omschakeling naar doelsubsidies – waarbij de TBO’s en dus ook LNH subsidie krijgen voor specifieke projecten. Volgens D66 en de PvdA gaat de provincie hiermee echter voorbij aan de grote verschillen tussen de kosten die TBO’s moeten maken om natuur te beheren. Voor LNH geldt dat zij een groot aantal kleine terreinen beheren – waardoor de kosten hoger liggen. Bovendien is het voor LNH als provinciale organisatie niet eenvoudig om geld uit de markt te halen, een probleem wat minder speelt voor landelijke clubs als Natuurmonumenten. Hiervoor moet een adequate en structurele oplossing komen.