Door op 20 december 2011

Provinciale Staten stemmen in met natuurakkoord

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandag 19 december ingestemd met het natuurakkoord tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en staatssecretaris Bleker. In dit decentralisatie akkoord natuur worden rijkstaken op het terrein van natuur overgeheveld naar de provincies, met daarbij een bezuiniging van 72 %. De PvdA stemde uiteindelijk met pijn in het hart in met het akkoord.

De PvdA-fractie vindt dit ronduit een slecht beleid omdat er minder geld beschikbaar komt voor natuur in de komende jaren. Goede natuurontwikkeling is een van de speerpunten van de PvdA in Noord-Holland. Het goede  van het akkoord is dat de provincie meer bevoegdheden en beleidsvrijheid krijgt om natuurbeleid te voeren.

Na  de Statenvergadering op 12 december hebben Gedeputeerde Staten op basis van een motie van PvdA en andere partijen, opnieuw met staatssecretaris Bleker onderhandeld. Helaas bleek er daar geen enkele ruimte voor veranderingen in het akkoord.  PvdA Statenlid Nico Papineau Salm heeft in het debat gesteld dat Noord-Holland wordt geconfronteerd met een harde en onterechte bezuiniging op natuur vanuit Den Haag en dat de inschatting is dat daar op korte termijn geen verandering en niet meer geld  voor  zal komen.

In een motie heeft de Pvda samen met D66 vastgelegd dat de aansprakelijkheidsrisico’s (juridisch, financieel) tot een minimum beperkt moeten worden, dat Noord Holland volledige beleidsvrijheid heeft en dat de toegezegde PASO gelden geen onderdeel van dit akkoord vormen. De PASO gelden van 25,9 miljoen euro zijn jaren geleden toegezegd voor natuurcompensatie van de 5e baan bij Schiphol.

De PvdA heeft bij monde van fractievoorzitter Xander den Uyl in de Staten laten weten dat zij afstand neemt van het beleid van dit kabinet ten aanzien van natuur. Nu de PvdA fractie  er van overtuigd is dat het uiterste uit de kan gehaald is door het college, heeft  de PvdA fractie met pijn in het hart ingestemd met het akkoord.