Provincie Noord-Holland: “Regels bomenkap worden nageleefd”

Door Alphons Muurlink op 22 februari 2021

Bomen mogen vaak niet zomaar worden gekapt. Er zijn regels die bossen en bomen in de provincie beschermen. De provincie leeft de regels voor bomenkap na zo blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA fractie.

Het kappen van bomen in de provincie is verboden zonder dat het gemeld is bij de provincie en er geldt een verplichting voor de herplant van nieuwe bomen. De PvdA vindt dat we zuinig moeten zijn op het bos in de provincie omdat  bos van belang is voor de biodiversiteit, het klimaat, en voor ons welzijn.  Daarom wilde de PvdA weten hoe het staat met de naleving van de regels om bomen te kappen.

Gebrekkige informatie

Aanleiding voor de vragen was het gebrek aan informatie over de naleving van de regels om bomen te kappen. Zo worden kapmeldingen niet op de website van de provincie meldingen gepubliceerd. En hoewel het Planbureau voor de Leefomgeving op grond van de Wet natuurbescherming als taak heeft om iedere paar jaar te rapporteren over de toestand van de natuur en de voortgang van het natuurbeleid zodat de overheid beschikt over juiste informatie. In die rapportages blijkt informatie over de meldingen en herplantplicht te ontbreken. Uit de beantwoording van de vragen van de PvdA blijkt dat de informatie wel beschikbaar is.

Uit de antwoorden op de vragen van de PvdA blijkt dat volgens de provincie de afgelopen vier jaar bijna 150 meldingen ontving voor het kappen van ongeveer 4700 bomen. In verreweg het grootste deel hiervan was er een herplant van bomen.  De provincie geeft aan dat alle terecht gedane kapmeldingen worden gecontroleerd en ook “100 % van de uit te voeren herplantplicht”. Ook illegale kap wordt tegengegaan door surveillance langs de weg, op het water en vanuit de lucht. Daarbij maakt de provincie gebruik van meldingen van organisaties die terreinen beheren en van inwoners.

Regels

Infrastructurele projecten zoals de aanleg van een nieuwe busverbinding bij Hilversum zijn vaak aanleiding voor bomenkap van grote oppervlakten. Zo bezien is het kappen van 4700 bomen in vier jaar wellicht weinig. Bedenk hierbij wel dat het gebied waarover de regels van de provincie gelden beperkt is. Zo gaat de provincie niet over het kappen van bomen binnen de bebouwde kom van gemeenten, als staatsbosbeheer eigenaar is of als het gaat om kap voor het instandhouden van natuurgebieden (de zgn Natura 2000 gebieden).

Beantwoorde schriftelijke vragen over Kapmeldingen

© Foto: Noord-Holland/Bas Beentjes

 

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.

Meer over Alphons Muurlink