Schoon water voor iedereen

Door Aukelien Jellema op 4 februari 2022

In de Provinciale Statenvergadering van 31 januari jl. is het Regionaal Water Programma Noord Holland 2022 -2027 besproken.

In de commissie NLG (plus de W, van Water), 3 weken geleden, is door de PvdA al aangegeven dat wij vrezen dat, als we niet vlotter werk maken van het behalen van de Kader Richtlijn Water-doelstellingen (KRW), we voor 2028 onze eigen teleurstelling aan het organiseren zijn. Want in 2028 moeten alle Noord Hollandse waterlichamen, zoals de sloten, vaarten, kanalen en meertjes gezamenlijk heten, voldoen aan die richtlijnen.

De spreekwoordelijke katalysator moet er daarom op. Samen met 3 andere partijen hebben we daarom een motie gemaakt waarin we Gedeputeerde Staten (GS) zouden oproepen om goed op een rij te zetten welke ‘instrumenten’ ons in de resterende jaren tot 2028 nog ten dienste staan, om de KRW-doelen wél te behalen. Daarbij dachten we vooral aan de nieuwe Omgevingswet die eraan komt (maar die overigens, helaas, wel wederom is uitgesteld).

Tot indienen van onze ontwerp-motie is het echter niet gekomen. De gedeputeerde heeft toegezegd dat hij een overzicht gaat maken van alle mogelijkheden die we als provincie nog kunnen aanpakken om meer vaart te zetten achter de te behalen KRW-doelen. Zodat we in 2028 echt schoon water hebben, voor iedereen! Het spreekt voor zich dat we Gedeputeerde Staten daar nauwlettend in zullen volgen.

Daarnaast werd er – zowel in de commissie NLG van 3 weken geleden als weer in de Statenvergadering van 31 januari – veel gesproken over (vis)lood in onze Noord Hollandse sloten,  vaarten of kanalen. Lood dat vooral door sporthengelaars wordt verloren, tijdens het uitoefenen van hun hobby. Lood is een zeer zorgwekkende stof (ZZS) en het hoort niet thuis in ons water. Daarom zijn er tussen overheid en de hengelsportverenigingen een aantal jaren geleden al afspraken gemaakt om (vis)lood uit te bannen. Dat gaat echter nog niet heel snel, het lijkt erop dat er in 2021 (toen een tussenevaluatie is uitgevoerd) er alleen nog maar méér lood in het water terecht is gekomen.

Een algeheel verbod zou – volgens sommige partijen – een oplossing zijn. Niet meer mogen gebruiken leidt immers tot controle en handhaving? Onze partij is zeker vóór het (snel) terugdringen van het gebruik van vislood. Maar dan wél landelijk. En we pleiten daarnaast voor het béter aan de afspraken houden van die organisaties die zich hebben uitgesproken dat ze werk zouden gaan maken van het terugdringen van lood-gebruik. Daarnaast is voorlichting over het gebruik van lood en stimuleren van het afzien ervan altijd noodzakelijk.

Ook over lood hoefde er uiteindelijk geen motie te worden ingediend tijdens de Statenvergadering. De gedeputeerde zegde toe om (nader) te onderzoeken of een provinciaal verbod op gebruik van lood tijdens het vissen / hengelen, juridisch mogelijk is. Wellicht vooralsnog bij de uitgifte van nieuwe visvergunningen of bij het in gebruik nemen van nieuw viswater. Net zoals dat ook gebeurt in Zuid Holland, bij een nog nieuw uit te geven viswater, door het Waterschap Rijnland.

En voor al die ander zaken die in het Regionaal Waterprogramma staan geldt: met nóg meer vaart aan de slag. Want 2028 is dichterbij dan we denken…

Lees hier het Waterprogramma 

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema